Актуални новини

От 1 декември 2025 г. влиза в сила новият регламент на ЕС за защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти

Патентното ведомство на Република България информира всички заинтересовани страни, че от 01 декември 2025 г. ще започне прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти и за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753  (CIGIR).

Регламент (ЕС) 2023/2411 представлява изключително важно постижение в областта на защитата на наименованията на занаятчийски и промишлени продукти, които се основават на автентичността и традиционните умения на техните региони. Регламентът предоставя хармонизирана рамка за защита на наименованията на тези ценни занаятчийски и промишлени продукти за територията на ЕС.

Новият регламент решава въпроса с липсата на законодателство в част от страните членки и наличието на различаващи се законодателни нормативи за закрила на географските означения (ГО) за занаятчийски и индустриални продукти при останалите. Той допълва вече съществуващата система за закрила на географските означения на ниво ЕС, следвайки вече установения подход при закрилата им за селскостопански продукти, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина.

Регламентът предвижда двустепенна система на производството по регистрация – национално и ниво Европейски съюз (ЕС), като дефинира ролите на отговорните органи, които ще поемат регистрацията и последващите вписвания на географските означения (ГО) – на национално ниво и на европейско ниво от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Определя и ролята на Европейската комисия (ЕК), която ще има право да поеме случаи от значение за цялостната търговска политика на ЕС.

Националната фаза предвижда отговорен орган , който следва да приема заявките, да проверява формалните изисквания, да организира производство по опозиция, след което да насочва заявката към СЕСИС. От тук следва, че Законът за марките и географските означения (ЗМГО) ще претърпи промени, които ще отразят новите процедури.

Страните членки следва да определят отговорен орган/и  за сертифициране, в т.ч. организиране на процедура по сертифициране, мониторинг на пазара с цел откриване на злоупотреби и последващи контролни функции. Съществена ще бъде ролята на групите производители в процеса на подаване на заявленията и исканията за изменения на продуктовите спецификации.

Регистрираните на национално ниво ГО за занаятчийски и промишлени продукти следва да бъдат прекратени, а страните членки следва да информират ЕК кои техни регистрирани ГО биха искали да бъдат регистрирани и защитени по силата на новия регламент.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *