БсТПП

ЗАЩО ДА СЪМ ЧЛЕН НА БсТПП?

Визия

Бургаската търговско-промишлена палата основава дейността си на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране Стреми се да се установят етични взаимоотношения сред  бизнес- средите, обществените органи, академичните среди, неправителствените организациии. Приоритети в дейността и са постоянен контакт с фирмите за оказване на съдействие, за устойчив икономически растеж, за работа с европейските фондове, конструктивен диалог с  местните органи

Мисия

Бургаската търговско-промишлена палата  е независима, неправителствена организация. Тя подпомага, насърчава, защитава и представителява интересите на български и чуждестранни фирми. Създадена през 1905 година Палата, функционира като част от структурата на Българската търговско- промишлена палата.

Бургаската търговско-промишлена палата е с най-голямата организация на бизнеса в региона, тя е носител на дългогодишни традиции в региона. Бургаската търговско-промишлена палата активно участва при определяне на местната политика в областта на икономиката, образованието и иновациите.

Членство в Бургаска търговско-промишлена палата

В Бургаската търговско-промишлена палата членуват над 200  фирми и организации. Членовете на Палатата са редовни и асоциирани. Те се ползват с предимство, безплатно или на преференциални цени всички услуги, предоставяни от Бургаската търговско-промишлена палата, участват в организираните бизнес събития и международни мисии, в международни срещи и бизнес-делегации.

Членството в системата на търговско-промишлените палати дава висок статус на фирмите, признат в целия свят.

Членовете на Палатата получават възможност за участие със становища по законодателни инициативи в търсенето на  решения в национален мащаб по проблемни въпроси на бизнеса с органите на изпълнителната власт.

Членовете на Платата получават предложения за участие в обществени съвети, комисии и работни групи към органите на властта за разработване на регионални програми в качеството си на експерти.

Получавате подкрепа от Палатата за защита на бизнеса, препоръки и подпомагане.

Разширяване на кръга на общуване за ръководителите и представляващите на дружествата ,членове на Палатата.

Получаване на безплатни услуги от Палатата и също така на услуги на преференциални цени.  

 

 Безплатни услуги за членовете  на БсТПП:

  • Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина. Предложения за участие в бизнес мисии.
  • Информация за семинари и събития.
  •  Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това.
  • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор, членуващ в чуждестранна търговско-промишлена палата.
  • Изготвяне и предоставяне на справки от Единния Търговски регистър на БТПП по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация, съдействие за вписване на промени в обстоятелствата на търговските дружества.
  • безплатно получаване на информация от/за Европейския съюз чрез информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО –  Бургас“
  • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на града и региона.
  • Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране.
  • Възможност за безплатно предстевяне  на Интернет страницата   на Палатата  и също така и в раздела „Бизнес ЮГ“ на страницата на медийния партньор „Gramofona com.“

 

НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

Препоръчителна клауза за арбитраж

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”

Препоръчителна клауза за медиация

“Всички спорове от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговите Устави Правила за  медиация.”

Примерна кратка клауза за форсмажор

“Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” ( форсмажор), за което те са уведомили насрещната страна и представят сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско – промишлена палата или Бургаската търговско-промишлена палата.”

Препоръчителна клауза за арбитраж по ускорени производства

“В случай на спор същия ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата по реда на неговия Правилник за ускорени производства”

 

Заявления за членство

Заявление.docx

Заявление.pdf

Моля, попълнете съответното заявление за членство и го изпратете на e-mail: bstpp@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *