Актуални новини

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2023 г. са 106.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“  и „Преработваща промишленост“ – с по 16.7%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лв., при 2 123 лв. средна за страната.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по области

през четвъртото тримесечие на 2023 г. – левове

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 900 лв., а най-ниска – в областите Видин – 1 397 лв., Благоевград – 1 417 лв. и Кюстендил – 1 424 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. със 7.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Култура, спорт и развлечения“ – с 21.6% и „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 14.8%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. нараства с 11.6%, в обществения сектор нарастването е с 16.1%, а в частния сектор – с 9.2%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически сектори

в област Бургас – левове

Методологични бележки

 Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

Източник: НСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *