Актуални новини

Програма „Дунавски регион“ е одобрена от Европейската комисия

Европейската комисия официално прие новата програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г.
Териториалният обхват на програмата включва 9 държави – членки на Европейския съюз (Австрия, две германски федерални провинции: Баден-Вюртемберг и Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния и България) и 5 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Сърбия и Украйна).
Бюджетът на Програма „ИНТЕРРЕГ Дунавски регион“ е в размер на 266 млн. евро (в т. ч. 80% от европейските фондове и инструменти и 20% национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата) и цели подпомагането, разработването и изпълнението на проекти за сътрудничество, които да допринесат за развитието на един по-иновативен, устойчив и социален Дунавски регион, а също така и за подобряване на регионалното управление, с цел справяне с общи предизвикателства.
Новата програма е част от Европейското териториално сътрудничество (ETC), по-известно като ИНТЕРРЕГ, което е важен фактор при провеждане на кохезионната политика на Европейския съюз от 1990 г. насам.
Целта на програмата е държавите в Европа да си сътрудничат в разработване и изпълнение на съвместни проекти, които биха допринесли за разрешаване на общи териториални, социални и икономически проблеми.
Основният акцент на новата програма е върху тематичните области, по които ще бъдат финансирани транснационални проекти (в т. ч. обезлюдяване, миграция, икономическо неравенство, енергийна зависимост, изменение на климата и др.).
Програмата „Дунавски регион“ през периода 2021-2027 г. ще подкрепя проекти в четири приоритетни области.
Първата област е насочена към подобряване на иновациите и трансфера на технологии и изграждане на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество.
На второ място, програмата се фокусира върху действия за насърчаване използването на възобновяема енергия, адаптиране към изменение на климата и справянето с бедствия, подобряване на качеството на водата и почвите и защита и запазване на биоразнообразието в екологичните коридори и екорегионите.
Третият приоритет – по-социален Дунавски регион, ще адресира пазара на труда и подпомагащото образование и обучение по отношение на тяхната достъпност, приобщаване и ефективност, както и проучване на секторен подход към социално-икономическото развитие чрез наследство и култура.
И накрая, четвъртият приоритет на програмата е насочен към по-добро регионално управление за справяне с големи териториални предизвикателства, като демографската трансформация. Освен това има за цел да подкрепи решения за предоставяне на по-добри обществени услуги и цифровизация.
Както при останалите програми за транснационално сътрудничество, всички проекти, кандидатстващи за подкрепа от Програма „Дунавски регион“, следва да включат партньори от най-малко три държави, като могат да вземат участие национални, регионални или местни институции, университети, изследователски институти, частни компании, както и НПО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *