Актуални новини

Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство за 2023 г.

Проект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Министерският съвет одобри законопроект с промени в Закона за данък върху добавената стойност. Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г.) в националното законодателство. В съответствие с това е предложено въвеждане на задължения за доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави членки и за бенефициента (,,получателят“) на тези презгранични плащания с цел правилното отчитане и облагане с ДДС на електронната търговия в ЕС. Промените, които се въвеждат с Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г., имат за цел да се разреши проблемът с измамите с ДДС при електронната търговия чрез засилване на сътрудничеството между данъчните органи и доставчиците на платежни услуги.
Предложени са промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година, относно общата система на данъка върху добавената стойност. В тази връзка се предлага специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз от доставчик, неустановен на територията на Европейския съюз пред митническите органи на страната за целите на доказване изискванията за прилагане на освобождаване от ДДС.
Във връзка с необходимостта от привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС), с проектозакона са направени и предложения за допълнения по отношение на условията и реда за намаляване на данъчната основа и начисления ДДС по доставка в случаите на пълно или частично неплащане на цената по доставката, когато такова вземане се приеме, съгласно определени условия за несъбираемо.
Законопроектът съдържа и предложения за редактиране на разпоредби във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.
Проект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове
Със свое решение правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме.
Предложени са промени, свързани с намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително за премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими в ЗАДС, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 год. Съществена промяна е предвидена за лицата със статут на сертифицирани получатели, по отношение на декларирането и внасянето на акциза, за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка. Това обстоятелство ще се декларира и внася ежемесечно въз основа на месечна акцизна декларация. Досега законодателят е предвидил тези доставки на стоки да се декларират при всяко получаване на акцизните стоки. По този начин процедурата позволява спестяването на ресурси на икономическите оператори, което ще облекчи във висока степен дейността на лицата, особено на тези от тях, които получават регулярно акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка.
С цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото приложение на закона са предложени и други нормативни промени.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Във връзка с изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), със законопроекта се предлага нова схема за държавна помощ на базата на новите Насоки за регионална държавна помощ (НРП). Предлаганото данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, е съобразено с променените изисквания на Европейската комисия (ЕК) и се опира на данъчното облекчение, предоставяно по реда ЗКПО до края на 2021 г.
Новите НРП включват редица промени, което води до невъзможност схемата за помощ да бъде предложена в същия вид като действащата до 2021 г. В тази връзка се предлага данъчното облекчение да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, която е със същия обхват, както за периода 2015 г. – 2021 г., на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие. По този начин ще продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Схемата ще се прилага за всички региони в страната с по-широкия обхват на първоначална инвестиция. Във връзка с новите НРП се предлага да отпаднат някои от изискванията за ползване на вече изтеклата схема за държавна помощ, като за микро-, малките и средни предприятия се прилагат по-благоприятни условия от тези, действали до края на 2021 г. Предложението за нова схема е нотифицирано пред ЕК и новата схема ще се прилага само след одобрение от ЕК, като се предвижда да се прилага за данъчните години от 2022 г. до 2027 г. включително.
Законопроектът предвижда и приемане на текстове, с които се променя общото изискване за преотстъпване на корпоративен данък по реда на ЗКПО, което касае наличието на публични задължения на данъчно задължените лица и уеднаквява тези разпоредби с други подобни в закона. Целта на промяната е да се улеснят данъчно задължените лица и да се намалят предпоставките за възникване на съдебни спорове.
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предложените промени усъвършенстват данъчното законодателство и са насочени към улесняване на данъчно задължените по закона лица.
Законът за изменение на ЗДДФЛ предлага допълнение в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година, чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лицата, имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. В тези случаи се предвижда прилагането да бъде чрез подаване на годишна данъчна декларация за починалото лице от страна на наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или законните им представители.
Предлага се създаването на прецизираща преходна уредба, свързана със създадения ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г. Доколкото данъчните облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, то действащите разпоредби, касаещи определянето на годишния размер на данъка от страна на работодателя и удържането или възстановяването на съответните суми, както и определянето на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в определени случаи, в които се подава годишна данъчна декларация, не могат да бъдат приложени по досегашния ред за всички случаи. С промяната се създава уредба, гарантираща коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния данък.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *