Актуални новини

„Подготвени за цел 55“: Съветът постига споразумение по по-строги правила за енергийните характеристики на сградите

Съветът на ЕС постигна споразумение (общ подход) по предложение за преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Основните цели на преразглеждането са от 2030 г. всички нови сгради да бъдат сгради с нулеви емисии, а до 2050 г. съществуващите сгради да се преобразуват в сгради с нулеви емисии.
По отношение на новите сгради Сетът постигна съгласие, че:
• от 2028 г. нататък новите сгради, притежавани от публични органи, ще бъдат сгради с нулеви емисии
• от 2030 г. нататък всички нови сгради ще бъдат с нулеви емисии
За някои сгради ще са възможни изключения, например исторически сгради, храмове и сгради, използвани за целите на отбраната.
Строителният сектор има решаваща роля за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 2050 г. Нещо повече, постигнатото днес споразумение ще помогне на гражданите да реализират значителни икономии на енергия. Подобряването и увеличаването на енергийната ефективност на сградите ще подобри качеството на живот на гражданите, като същевременно ще намали сметките им за енергия и ще облекчи енергийната бедност.
Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чешката република
По отношение на новите сгради Съветът постигна съгласие, че:
• от 2028 г. нататък новите сгради, притежавани от публични органи, ще бъдат сгради с нулеви емисии
• от 2030 г. нататък всички нови сгради ще бъдат с нулеви емисии
За някои сгради ще са възможни изключения, например исторически сгради, храмове и сгради, използвани за целите на отбраната.
ще гарантират, че средното потребление на първична енергия на целия жилищен сграден фонд е най-малко еквивалентно на:
• до 2033 г.: нивото на клас на енергийни характеристики D
• до 2040 г.: стойност, определена на национално равнище, производна на постепенното намаляване на средното потребление на първична енергия от 2033 г. до 2050 г. в съответствие с преобразуването на жилищния сграден фонд в сграден фонд с нулеви емисии.
Държавите членки се споразумяха да добавят нова категория А0 към сертификатите за енергийни характеристики, която да съответства на сградите с нулеви емисии. Освен това държавите членки ще могат да добавят нова категория А+, съответстваща на сградите, които освен че са сгради с нулеви емисии, подават към енергийната мрежа енергия от възобновяеми източници на място. Сертифицирането на енергийните характеристики на сградите, вече определено в директивата, предвижда класиране на сградите по скала от А (с най-добри характеристики) до G (с най-лоши характеристики).
Държавите членки се споразумяха да определят изисквания, които да гарантират, че всички нови сгради са проектирани за оптимизиране на потенциала им за производство на слънчева енергия. Държавите членки се договориха за внедряването на подходящи инсталации за слънчева енергия:
• до 31 декември 2026 г.: за всички нови обществени и нежилищни сгради с полезна застроена площ над 250 m²
• до 31 декември 2027 г.: за всички съществуващи обществени и нежилищни сгради, подложени на основен ремонт или основно саниране, с полезна застроена площ над 400 m² и
• до 31 декември 2029 г.: във всички нови жилищни сгради.
Държавите членки се споразумяха относно изискванията за предоставяне на инфраструктура за устойчива мобилност, като зарядни точки за електрически автомобили и велосипеди във или в близост до сградите, окабеляване с оглед на бъдеща инфраструктура и места за паркиране за велосипеди. Те въведоха и доброволни паспорти за саниране на сградите.
Държавите членки се споразумяха да изготвят национални планове за саниране на сгради, които да съдържат пътна карта с национални цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г. по отношение на годишния процент на енергийно саниране, първичното и крайното енергийно потребление на националния сграден фонд и намаленията на експлоатационните емисии на парникови газове. Първите планове ще бъдат публикувани до 30 юни 2026 г. и след това – на всеки пет години.

Източник Инфобизнес

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *