Актуални новини

Прием на проекти по мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

opmdr07122016

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториално сближаване“, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” като обявява процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.
С прилагането на мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” се цели увеличаване участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони и се гарантира пълноценното използване на възможностите, които предлага ВОМР.

Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесе за изготвяне на стратегии за ВОМР, които ще доведат до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в общностите в крайбрежните райони и районите на вътрешните водоеми, които зависят от риболова и производството на аквакултура, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.
По настоящата мярка, режимът на държавните /минимални помощи не е приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 821 749, 00 лева.
Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Финансовата помощ за извършване на допустими разходи за реализиране на определените в заявлението за изразяване на интерес дейности е в размер до левовата равностойност на 25 000,00 евро или 48 895,75 лева.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-водещи партньори, които представляват:

1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ВОМР в периода 2007 – 2013 г.;

2. МИРГ, прилагала подхода ВОМР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност. Местна инициативна рибарска група, която изменя територията си на дейност през периода 2014 – 2020 г., сключва споразумение за партньорство с местно партньорство или с МИРГ от новата територия. Изменението на територията се доказва с решение на общинските съвети на съответните общини, участници в партньорството.

Местните инициативни рибарски групи се различават и са независими от местните инициативни групи (МИГ), финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) посредством Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР).

За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИРГ.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН ) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща pmdr@mzh.government.bg

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 22.01.2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *