Съобщения

Иновативен капацитет на у-тет „Проф.д-р Асен Златаров”

ТЕХНОЛОГИИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО

 

 Участие в проект OSIRIS (2007 – 2011).

 

Оптимизирани стратегии за оценка на риска от промишлени  Целта на проекта OSIRIS е да се разработят интегрирани стратегии за изпитване (ITS) годни за REACH, които дават възможност за значително увеличаване на използването на информация, тестване за регулаторнo вземане на решения, и по този начин да се сведе до минимум необходимостта от тестването върху животни.

Резултати от дейността:

 

Осигурено е внедряване на резултатите, получени по този проект. Крайните потребители в индустрията и регулаторни органи са тясно ангажирани с мониторинг и в предоставянето на специфичeн технически принос в този проект.

 

Основни резултати се фокусират върху следните интегрирани стратегии за развитие:

 

 – Кожна чувствителност;

 

– Токсичност при многократно приложение,

 

– Мутагенност & Канцерогенност,

 

– Коефициент на биоконцентрация,

 

– Токсичност за водната среда

 

 Проект: Високо–ефективни биосензори за определяне на фосфороорганични пестициди в храни на основата на сайт-специфична имобилизация и въглеродни нанотръбички.

 

(2008- 2012)

 

 Резултати от дейността:

 

Прилагането на сайт-специфична имобилизация на ензима ацетилхолинестераза върху полимерна хибридна мембрана и включването на въглеродни нанотръбички в нея водят до подобряване на селективността, чувствителността и стабилността  на биосензорите, дължащо се на добрите електропроводими свойства на въглеродните наночастички  и контролираното ориентиране на ензимните молекули към носителя. Това спомага за решаването на важен екологичен и медицински проблем – определяне на ниски концентрации на съединения, разрушаващи ендокринната система. Получените биосензори ще бъдат използвани за анализ на пестициди в храни.

 

 ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

 

       Организиране на лаборатория за разработване и охарактеризиране на фотоволтаични елементи 2008 – 2011

 

 Резултати от дейността:

 

Създадена е лаборатория за изследване на фотоволтаици. Извън лабораторията са монтирани фотоволтаични панели от различен вид – стационарни (поли- и монокристални) с различна мощност и от различни производители и концентраторни. Лабораторията има и технологичен участък. В него се изпробват химични, електрохимични и вакуумни методи за получаване на фотоволтаични слоеве. Иновационната част на проекта е в  разработването на тънкослойни с висока ефективност фотоелементи върху твръда и гъвкава подложка, вкл. тъкан.

 

 Проект: INNOVA P (2013 – 2015); Innovative P-recovery from waste sludge

 

 Резултати от дейността:

 

 Прилага се обогатяване на флуид с фосфор в микробиологична клетка без външна енергия. Енергията е резулт от биологичен процес. Кристализацията на струвит ще се извърши чрез използване на супернатанта след системите за обезводняване на утайки от ПСОВ, гр. Бургас. Като източник на магнезиев солен концентрат, получен от откритите зони за производство на сол, в близост до Бургас. Този концентрат ще се използва след предварителна обработка с нанофилтрация и без обработка за сравнение. Съотношението на Mg : NH4 : PO4 и нивата на рН ще бъдат променяни. Експериментите с утаяване на струвит ще се извършват в пластмасов коничен реактор (1 l обем) със смесително устройство и  порт за отстраняване на суспензията/кристалите. Характеристиките на утайките ще бъдат анализирани с рентгенова дифракция и СЕМ. Ще бъдат изпълнени и паралелни експерименти с MgCl2 като източник на магнезий.

 

 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 Проект: Изследване на възможностите за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет. (2010-2012)

 

 Резултати от дейността:

 

 Предложен е метод за оценяване на преподавателите в електронен университет. Предложен е метод за оценяване качеството на графика на учебните занятия. Предложен е метод за изчисляване на итуиционистки  размити оценки на отговорите от анкетите на студентите  за преподавателите  чрез многослоен перцептрон, които са част от общата оценка на преподавателя в електронен университет. Приложена е итуиционистки  размити оценки техника за диагностика при предаването на информационни пакети при WiFi локална мрежа и итуиционистки  размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни. Конструиран е модел за прилагане на  Data Mining при приемането на студентите в електронен университет с цел привличане, анализиране и удовлетворяване изискванията на кандидат-студентите. Програмно е реализирано „дърво на решението” за оценяване удовлетвореността на преподавателите. Разработен е модел на обектна система база от данни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *