Актуални новини

Европейската Комисията предложи годишен бюджет на ЕС от 199,7 милиарда евро за 2025 г.

Този значителен финансов пакет ще подкрепи ЕС в изпълнението на политическите му приоритети, като същевременно интегрира промените, договорени в междинния преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) през февруари 2024 г.

Проектобюджетът за 2025 г. насочва средствата там, където те могат да направят най-голяма разлика, в съответствие с нуждите на държавите-членки на ЕС и неговите партньори по света, за да направи Европа по-устойчива и годна за бъдещето в полза на гражданите на ЕС и предприятия.

Това ще стане чрез насърчаване на зеления и цифровия преход, чрез създаване на работни места, като същевременно се засили стратегическата автономност и глобалната роля на Европа. Посоченото ще даде възможност за поддръжка на ключови критични технологии чрез платформата за стратегически технологии за Европа (STEP).

Проектобюджетът за 2025 г. ще осигури в съответствие със средносрочната ревизия на МФР — продължаваща подкрепа за сирийските бежанци в Турция и по-широкия регион, южното съседство, включително външното измерение на миграцията, както и Западните Балкани. Най-важното е, че ще осигури стабилна и предвидима подкрепа на Украйна.

Комисията предлага да се разпределят следните суми за различните приоритети на ЕС (в поети задължения):

 • 53,8 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 0,9 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските фермери и рибари, но също така и за укрепване на устойчивостта на секторите на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимото пространство за криза управление.
 • 49,2 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и инфраструктура в подкрепа на зеления преход и приоритетни проекти на Съюза.
 • 16,3 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси в света, от които, наред с другото, 10,9 милиарда евро по Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (NDICI — Глобална Европа), 2,2 милиарда евро за Инструмента за Помощ за присъединяване (IPA III) и 0,5 милиарда евро за Механизма за растеж на Западните Балкани, както и 1,9 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).
 • 4,3 милиарда евро ще бъдат налични като безвъзмездни средства по Механизма за Украйна, допълнени от 10,9 милиарда евро заеми.
 • 13,5 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които основно 12,7 милиарда евро за Хоризонт Европа, водещата изследователска програма на Съюза. Проектобюджетът включва също така финансирането на Европейския закон за чипове по Horizon Europe и чрез пренасочване от други програми.
 • 4,6 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които например 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за подобряване на трансграничната инфраструктура, 1,1 милиарда евро за Програмата за цифрова Европа за оформяне на цифровото бъдеще на Съюза и 378 милиона евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, зелен и цифров преход, сектор на здравеопазването и стратегически технологии).
 • 2,1 милиарда евро за разходи, посветени на космоса, главно за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област.
 • 11,8 милиарда евро за устойчивост и ценности, от които, наред с другото, 5,2 милиарда евро за нарастващите разходи по заеми за NGEU, 4 милиарда евро Еразъм+ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 352 милиона евро за подкрепа на артисти и творци в цяла Европа и 235 милиона евро за насърчаване на справедливостта, правата и ценностите.
 • 2,4 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които основно 771 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че зеленият преход работи за всички.
 • 2,7 милиарда евро за защита на нашите граници, от които основно 1,4 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (IBMF) и 997 милиона евро (общо участие на ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).
 • 2,1 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията в рамките на ЕС, от които основно 1,9 милиарда евро за подкрепа на мигранти и търсещи убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети.
 • 1,8 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които основно 1,4 милиарда евро за подкрепа на развитието на способностите и изследванията по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) и 244,5 милиона евро за подкрепа на военната мобилност.
 • 977 милиона евро за осигуряване на функционирането на единния пазар, включително 613 милиона евро за Програмата за единния пазар и 205 милиона евро за работа в областта на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.
 • 583 милиона евро за EU4Health, за да се осигури цялостен здравен отговор на нуждите на хората, както и 203 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да може бързо да се разгърне оперативна помощ в случай на криза.
 • 784 милиона евро за сигурност, от които по-специално 334 милиона евро за Фонда за вътрешна сигурност (ISF), който ще се бори с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *