Актуални новини

Националния статистически инстититут публикува информация за очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас през периода 2021 – 2023 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2021 – 2023 г. е 74.0 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) се увеличава с 0.9 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-висока от средната за страната – 73.5 години (фиг. 1).

[1]Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

ата средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2021 – 2023 г. е 74.0 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) се увеличава с 0.9 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-висока от средната за страната – 73.5 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот

общо за страната и в област Бургас по периоди

 

Различната смъртност при мъжете и жените, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 70.5 години, докато при жените е по-висока – 77.6 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.6 години от средното за страната, докато при жените – с 0.3 години.

В периода между 2015 и 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е намаляла с 0.8 години. При мъжете тя се е намалила с 1.0 години, а при жените – с 0.5 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 – 2020 – 7.4 години, а най-малка през периодите 2013 – 2015 и 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

 

  1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот

в област Бургас по пол и периоди

 

 Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените от три последователни години.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст х (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за смъртност“ (http://www.nsi.bg/bg/node/3024/).

[1]Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *