Актуални новини

Европейската комисия създава Служба за Изкуствен интелект

Европейската Комисията разкри че създава Службата за Изкуствен интелект, в рамките на Комисията. Службата за Изкуствен интелект има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на Изкуствен интелект по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете. Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за Изкуствен интелект, особено по отношение на моделите на Изкуствен интелект с общо предназначение. Тя ще работи и за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния Изкуствен интелект и за позициониране на Европейския съюз като лидер в международните дискусии.

Службата за Изкуствен интелект ще се състои от:

  • Звено за регулиране и съответствие, което координира регулаторния подход за улесняване на еднаквото прилагане и изпълнение на Законодателния акт за Изкуствен интелект в целия Съюз, като работи в тясно сътрудничество с държавите членки. Отделът ще допринася за разследванията и възможните нарушения, като администрира санкциите;
  • Звено за безопасност на Изкуствен интелект, съсредоточено върху идентифицирането на системните рискове на много способни модели с общо предназначение, възможни мерки за смекчаване, както и подходи за оценка и изпитване;
  • Отдел за високи постижения в областта на Изкуствен интелект и роботиката, подкрепящ и финансира научноизследователска и развойна дейност за насърчаване на екосистема за високи постижения. Координира инициативата GenAI4EU, като стимулира разработването на модели и тяхното интегриране в иновативни приложения;
  • Отдел „AI for Societal Good“ за проектиране и прилагане на международния ангажимент на Службата по Изкуствен интелект в областта на Изкуствен интелект за добро, като например метеорологично моделиране, диагностика на ракови заболявания и цифрови близнаци за възстановяване;
  • Отдел за иновации и координация на политиките в областта на Изкуствен интелект, който ще наблюдава изпълнението на стратегията на ЕС за Изкуствен интелект, наблюдава тенденциите и инвестициите, стимулира внедряването на Изкуствен интелект чрез мрежа от европейски цифрови иновационни центрове и създаването на фабрики за Изкуствен интелект, и насърчава иновативна екосистема чрез подкрепа за регулаторните лаборатории и изпитванията в реални условия.

Службата за Изкуствен интелект ще работи под ръководството на водещ научен съветник, за да гарантира високи научни постижения при оценяването на модели и иновативни подходи, както и съветник по международни въпроси, за да проследим ангажимента ни да работим в тясно сътрудничество с международните партньори в областта на надеждния Изкуствен интелект.

Структура и задачи на Службата за Изкуствен интелект

Службата за Изкуствен интелект ще наеме над 140 служители за изпълнението на своите задачи. Персоналът ще включва специалисти в областта на технологиите, административни асистенти, адвокати, специалисти по политики и икономисти.

Службата ще гарантира съгласуваното прилагане на Законодателния акт за изкуствения интелект. Тя ще постигне това, като подкрепи органите на управление в държавите членки. Службата за Изкуствен интелект също така ще прилага пряко правилата за моделите на Изкуствен интелект с общо предназначение. В сътрудничество с разработчиците на Изкуствен интелект, научната общност и други заинтересовани страни Службата по Изкуствен интелект ще координира изготвянето на най-съвременни кодекси за поведение, ще провежда изпитвания и оценка на модели на Изкуствен интелект с общо предназначение, ще изисква информация, както и ще налага санкции, когато е необходимо.

За да се гарантира добре информиран процес на вземане на решения, Службата за Изкуствен интелект ще си сътрудничи с държавите членки и по-широката експертна общност чрез специални форуми и експертни групи. На равнището на Европейския съюз Службата за Изкуствен интелект ще работи в тясно сътрудничество с Европейския съвет по изкуствен интелект, съставен от представители на държавите членки. Научната група от независими експерти ще гарантира силна връзка с научната общност, а допълнителен експертен опит ще бъде събран в рамките на консултативен форум, представляващ балансиран подбор от заинтересовани страни, включително промишлеността, стартиращите предприятия и Малки и средни предприятия, академичните среди, мозъчните тръстове и гражданското общество.

Службата за Изкуствен интелект ще насърчава иновативна екосистема на Европейския съюз за надежден Изкуствен интелект. Тя ще допринесе за това, като предоставя консултации относно най-добрите практики и дава възможност за достъп до лаборатории в областта на Изкуствен интелект, изпитвания в реални условия и други европейски структури за подкрепа на внедряването на Изкуствен интелект, като например съоръженията за изпитване и експериментиране в областта на Изкуствен интелект, европейските цифрови иновационни центрове и фабриките за Изкуствен интелект. Тя ще подкрепя научноизследователски и иновационни дейности в областта на Изкуствен интелект и роботиката и ще изпълнява инициативи като GenAI4EU, за да се гарантира, че моделите на Изкуствен интелект с общо предназначение, произведени в Европа и обучени чрез суперкомпютри на Европейския съюз, са прецизирани и интегрирани в нови приложения в цялата икономика, като по този начин се стимулират инвестициите.

И накрая, Службата за Изкуствен интелект ще гарантира стратегически, съгласуван и ефективен европейски подход към Изкуствен интелект на международно равнище, който ще се превърне в глобална отправна точка.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *