Актуални новини

Насоки на ОИСР за мултинационални предприятия

Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия представляват препоръки, изготвени от 35-те страни членки на организацията както и дванадесет други участващи и са насочени към мултинационални компании, действащи в или от страни, които са поели ангажимента да ги следват.

Тези указания представляват единствения многостранно съгласуван и детайлен кодекс за отговорно бизнес поведение, съобразен с приложимите закони и международно признати стандарти. Въпреки че документът не е правно обвързващ и спазването му е доброволно, той представлява систематизирана рамка, насърчаваща компаниите да предприемат положителни действия за социален, икономически и екологичен прогрес. Насоките на ОИСР изпълняват ключова роля в изграждането на отговорни и социално ангажирани бизнес модели, които спомагат за постигането на по-устойчиво и инклузивно общество.

Чрез ясно дефинирани принципи и критерии документът определя препоръки за осъществяване на отговорно бизнес поведение в няколко ключови области: права на човека; трудови и индустриални взаимоотношения; околна среда; противодействие на корупцията; интереси на потребителите; научни изследвания и технологии; конкуренция; данъчна политика. Вътрешният механизъм, който подпомага тяхното изпълнение, са националните контактни точки.

Националната контактна точка (НКТ) на България е създадена с Решение на Министерски съвет № 682/17.09.2021 г., в качеството си на постоянно действащ механизъм за прилагане на Насоките за отговорно бизнес поведение на мултинационалните предприятия в България. Неин ръководител е изпълнителният директор на ИАМСП. Основната мисия на националната контактна точка е да стимулира сред българските предприятия доброволното спазване на указанията, заложено в документа. За целта, от основополагаща значимост е повишаването на осведомеността на компаниите по отношение на съдържанието, ролята и приложението на Насоките, както и поддържането на активни контакти с всички участници в процеса по установяване и изпълнение на отговорно бизнес поведение.

Приложена ще намерите Дигиталната брошура, която синтезирано представя Контактната точка и Насоките за ОБП на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На следния линк е налична подробна информация за дейността на точката, релевантни документи, новини и др.: https://bulgariancp.bg/

Източник: Фонд на фондовете

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *