Актуални новини

Процедура за подготовка и подаване на концепции за „Интегрирани териториални инвестиции“

Българската търговско-промишлена палата информира бизнеса, общините  и други заинтересовани организации, че МРРБ стартира процедура за набор на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. Настоящата процедура е нова за България, като същата  цели прилагането  на интегриран инвестиционен подход при развитието на територията, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия в сътрудничество между различните заинтересованите страни. Процедурата насърчава партньорството между частния, неправителствения и публичния сектор.

Интегрираният териториален подход в България ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на базата на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР).

ИТСР на шестте региона за планиране от ниво 2 могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11503

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.

Комбинирана концепция за ИТИ е концепция за ИТИ, за която е изпълнено поне едно от следните условия:

а) концепцията съдържа проектна идея / проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);

б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган , частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;

в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;

г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Процедурата е достъпна на следния адрес в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d.

Всяко заинтересовано лице може да поиска разяснения по Указанията чрез раздел „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане за разяснение“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *