Актуални новини

БТПП разработи унифицирани профили за дигиталните умения за ключови длъжности

Българската търговско-промишлена палата подкрепя дигиталната трансформация като част от двойния преход и фактор за развитието на една съвременна, ориентирана към бъдещето икономика.

Дигиталната икономическа среда, обаче, изисква специфични дигитални умения, които са предпоставка и за изменения на структурата и динамиката на пазара на труда. Съществуващите професии се обогатяват с нови характеристики. Създават се нови професии.

Притежаването на обща дигитална култура вече не е достатъчно. Необходимо е да се идентифицират и развият специфичните за дадена професия дигитални умения. Ето защо, БТПП, съвместно с останалите социални партньори, се фокусира върху създаването на унифицирани профили на отделни ключови за даден сектор професии, които да дефинират специфичните дигитални умения за съответната професия. В тази посока БТПП  изпълнява проект BG05M9OP001-1.128-0002-C01 „Бъди дигитален”*. В рамките на Дейност 2: Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, съгласно НКПД 2011 от проекта  и по нива и области на компетентност, съгласно европейската рамка за дигитални умения DigComp2.1 Палатата разработи унифицирани профили. Унифицираните профили са свързани с дефинирането на съвкупността от знания, умения и поведения, които са необходими за упражняването на определена ключова  длъжност/професия за съответна икономическа дейност/сектор (ИД). Разработването на унифицираните профили се базира на:

  • определени ключови длъжности за съответната икономическа дейност/сектор – това са конкретни длъжности/професии описанието, на които представлява обобщена информация за спецификата на трудовите дейности, които са широко приложими за заемане на сходни длъжности/професии на пазара на труда, както и за изискванията към изпълнителя с цел успешното изпълнение на конкретните длъжности;
  • разработени професионални профили на дигиталните умения/компетентности за определените ключови длъжности, като всеки професионален профил съдържа знанията, уменията и поведенията в дигиталната сфера, които трябва да притежава даден специалист, за да извършва адекватно задачите, изискващи използването на информационни и комуникационни технологии.

Ключовите длъжности/професии са тези, които са от критично значение за реализирането на стратегическите цели и приоритети и влияят пряко на резултатите на предприятието и/или икономическата дейност/сектор.

От съществено значение при разработването на унифицираните профили на дигитални умения за ключовите длъжности е диференцирането на необходимите умения в съответствие с уменията, утвърдени в DigComp2.1. При разработването на унифицираните профили за целите на проект „Бъди дигитален“ се приема, че:

► общи дигитални умения са:

  • общи (преносими) за една ИД въз основа на подбраните ключови професии/длъжности, за които са разработени профили;
  • различни за различните сектори/ ИД;
  • обвързани с индикаторите от DigComp2.1.

►  специфичните дигитални умения по DigComp2.1:

  • са специфични за конкретни професии/длъжности от сектора (и се изписват като такива);
  • могат да се повтарят за някои длъжности/професии от ИД;
  • се препоръчва да се съотнесат към индикаторите от DigComp 2.1, където е съвместимо със същността на сектора, професията и длъжността.

Основните стъпки, които са спазени при разработване на унифицираните профили на дигиталните умения за ключовите длъжности се илюстрират  от приложения пример.

В рамките на проект „Бъди дигитален“, изпълняван от БТПП, при съобразяване с методологическите документи и критериите, посочени в тях,  както и при спазване на представените основни стъпки за разработване на унифицираните профили на дигиталните умения са разработени, 65 унифицирани профили за предвидените 15 икономически дейности, включени в проекта. Унифицираните профили на дигиталните умения за конкретните 65 ключови длъжности/професии бяха тествани и валидирани в 30 предприятия от 260 заети лица, като беше организирана и една онлайн фокус група.

Унифицираните профили на дигиталните умения за ключовите длъжности от икономическите дейности/сектори, включени в проект „Бъди дигитален“ могат да бъдат намерени тук

––––-

В изпълнение на операция „Развитие на дигиталните умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ с два компонента. В изпълнение на първия компонент, водещата организация МТСП е  разработила инструментариум, който включва методологически инструменти, предназначени да окажат методологическа подкрепа при реализацията на дейностите от Компонент 2 на проекта, .

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *