Актуални новини

Изкуственият интелект е във фокуса на Европейската сметна палата

Изкуственият интелект е от решаващо значение за бъдещата конкурентоспособност на икономиката

o Европейският съюз е изправен пред риска да изостане в настоящата ключова технологична надпревара

o Одиторите ще направят оценка на планираните от ЕС действия за насърчаване на развитието на изкуствения интелект

Европейската сметна палата (ЕСП) започва проверка на действията на ЕС за подкрепа на развитието на изкуствения интелект (ИИ). Одиторите ще разгледат дали плановете и финансовите мерки на Европейската комисия допринасят ефективно за позиционирането на Европа като световен лидер в областта на ИИ. ИИ играе водеща роля за цифровия преход, промишлената политика и стратегическата автономност на ЕС. Цифровата революция е в ход, но Европа все още изостава по отношение на ключови аспекти, като например предоставянето на финансиране. В ЕС инвестираните в ИИ средства се оценяват на половината от размера на съответните инвестиции в тази област в САЩ.

През 2021 г. по-малко от едно на всеки десет предприятия в ЕС (8 %) е използвало ИИ, като са налице съществени разлики между държавите в ЕС. Докато почти всяко четвърто предприятие в Дания (24 %) и над 15 % от предприятията в Португалия (17 %) и Финландия (16 %) са използвали ИИ, този дял е под 5 % в Чехия, Гърция, Латвия и Литва (по 4 % във всяка), България, Естония, Кипър, Унгария и Полша (по 3 % във всяка) и Румъния (1 %).

За да може да участва в технологичната надпревара, ЕС е планирал да задели почти 10 млрд. евро от своя бюджет за периода от 2014 г. до 2027 г. Освен това най-малко 20 % от средствата в размер на 724 млрд. евро, които се предоставят за възстановяване от пандемията по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), ще финансират цифровия преход на ЕС. На последно място, в рамките на фонда InvestEU ще бъдат мобилизирани публични и частни инвестиции от 6,6 млрд. евро чрез гаранция от бюджета на ЕС за научни изследвания, иновации и цифровизация.

Общата цел е инвестициите в ИИ постепенно да се увеличат до 20 млрд. евро годишно в рамките на текущото десетилетие. Одитът ще провери дали в ЕС са осигурени най-важните условия за стимулиране на развитието на ИИ. По-конкретно ЕСП ще разгледа дали Европейската комисия прави необходимото за това финансирането от ЕС да подпомага ефективно създаването на подходяща и конкурентоспособна европейска екосистема за ИИ, като се отчита неговата стратегическа важност и потенциалните рискове за безопасността и сигурността.

Обща информация

През 2018 г. Европейската комисия е приела координиран план за ИИ на ниво ЕС, чиято обща цел е да се постигне водеща позиция в разработването и използването на авангардни технологии за ИИ, както и да се осигурят ИИ продукти, отговарящи на изискванията за етичност и сигурност. Този план е актуализиран през 2021 г.

Документът за представяне на текущ одит 02/2023, озаглавен „Изкуствен интелект в ЕС“, е публикуван на английски език на уебсайта на ЕСП.   Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителната работа, извършена преди началото на одита. Тези документи не следва да се разглеждат като одитни констатации, заключения или препоръки. Очаква се докладът да бъде публикуван след около една година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *