Актуални новини

Европейски зелен пакт: По-строги правила за повишаване на енергийната ефективност

Европейската комисия приветства предварителното споразумение, постигнато с Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Тази сделка бележи по-нататъшна стъпка в завършването на пакета „Готови за 55“ за постигане на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Това още веднъж показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Постигане на по-високи цели с по-добри инструменти 

За първи път принципът „енергийната ефективност на първо място“ получава правна сила с ясно изискване държавите от ЕС да вземат предвид енергийната ефективност при вземането на решения в областта на политиката, планирането и основните инвестиции в енергийния сектор и извън него.

Споразумението установява цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7% за 2030 г., надхвърляща първоначалното предложение на Комисията „Готови за 55“. То изисква от държавите членки на ЕС, колективно да гарантират допълнително намаляване на крайното и първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за енергийното потребление, направени през 2020 г.

Съгласно временното споразумение задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява, за да се осигури непрекъснат напредък. От държавите от ЕС ще се изисква да постигат нови икономии всяка година в размер на 1,49% от крайното потребление на енергия средно от 2024 до 2030 г., в сравнение със сегашното ниво от 0,8%. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9% до края на 2030 г. Това е важен инструмент за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление като сградите, промишлеността и транспорта.

Преразгледаните правила също така възлагат по-голяма отговорност на публичния сектор за повишаване на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат предвид изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за продукти, услуги, сгради и строителство. Въвежда се нова годишна цел за намаляване на потреблението на енергия с 1,9% за публичния сектор. Задължението на държавите от ЕС да обновяват всяка година най-малко 3% от разгънатата застроена площ на сградите, собственост на публичната администрация, сега обхваща и регионалното и местното равнище.

Дружествата ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийно ефективни съгласно преразгледаната директива. Първо, системите за управление на енергията ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, включително МСП, които надвишават 85TJ (тераджаула) годишно потребление на енергия, ще трябва да въведат система за управление на енергията. В противен случай те ще бъдат обект на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10TJ). За първи път се въвежда и схема за докладване на енергийните характеристики на големите центрове за данни.

Съгласно договорените правила страните от ЕС ще трябва да насърчават и местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45 000 души. Също така, с преразгледаното определение за ефективно районно отопление и охлаждане, минималните изисквания постепенно ще бъдат променени, за да се гарантира напълно декарбонизирано районно снабдяване с топлинна и охладителна енергия до 2050 г. Подкрепата за нови високоефективни агрегати за комбинирано производство на енергия, използващи природен газ и свързани към централно отопление в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможна само до 2030 г., докато всяко друго използване на изкопаеми горива ще бъде забранено за нови мощности за производство на топлинна енергия в такива системи.

Споразумението допълнително засилва разпоредбите относно финансирането на енергийната ефективност, за да се улесни мобилизирането на инвестиции. Съгласно новите разпоредби от държавите от ЕС ще се изисква да насърчават иновативни схеми за финансиране и продукти за зелено кредитиране за енергийна ефективност, като гарантират широкото си и недискриминационно предлагане от страна на финансовите институции. Страните от ЕС ще трябва да докладват за обема на инвестициите в енергийна ефективност.

Следващи стъпки
Предварителното споразумение сега изисква официално приемане от Европейския парламент и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *