Актуални новини

План за промишлеността: Водеща роля за европейската промишленост с нулеви нетни емисии

На 1 февруари 2023 Европейската комисия представи план за промишлеността в контекста на Зеления пакт, с който да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост с нулеви нетни емисии и да се подкрепи бързият преход към неутралност по отношение на климата. Планът има за цел да се осигурят по-благоприятни рамкови условия за разширяването на производствения капацитет на ЕС за технологии и продукти с нулеви нетни емисии, необходими за постигане на амбициозните цели на Европа в областта на климата.

Планът се основава на предишни инициативи, опира се на силните страни на единния пазар на ЕС и допълва текущите усилия в рамките на Европейския зелен пакт и REPowerEU. Той се основава на четири стълба: предвидима и опростена регулаторна среда, ускоряване на достъпа до финансиране, повишаване на уменията и отворена търговия за устойчиви вериги на доставки.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви:

„Веднъж в едно поколение имаме възможност бързо, амбициозно и целенасочено да зададем посоката, за да осигурим промишленото лидерство на ЕС в бързо разрастващия се сектор на технологиите с нулеви нетни емисии. Европа е решена да бъде водеща в прехода към чистите технологии. За нашите предприятия и хора това означава превръщане на уменията в качествени работни места и на иновации в масово производство — благодарение на опростена и по-бърза рамка. По-добър достъп до финансови средства ще даде възможност на нашите ключови сектори на чистите технологии да се разрастват бързо.“

Предвидима и опростена регулаторна среда

Първият стълб на плана е свързан с опростена регулаторна рамка.

Комисията ще предложи законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии, за да определи цели за промишления капацитет с нулеви нетни емисии и да осигури регулаторна рамка, подходяща за бързото му внедряване, с която се гарантира опростено и ускорено издаване на разрешения, насърчават се европейски стратегически проекти и се разработват стандарти в подкрепа на увеличаване на мащаба на технологиите в рамките на целия единен пазар.

Рамката ще бъде допълнена от Законодателния акт за суровините от изключителна важност, за да се гарантира достатъчен достъп до такива материали, като редкоземни метали, които са от жизненоважно значение за ключови производствени технологии, както и от реформата на структурата на пазара на електроенергия, за да може потребителите да се възползват от по-ниските разходи за енергията от възобновяеми енергийни източници.

По-бърз достъп до финансиране

Вторият стълб на плана ще ускори инвестициите и финансирането за производството на чисти технологии в Европа. Заедно с по-нататъшен напредък по отношение на Европейския съюз на капиталовите пазари, публичното финансиране може да отключи огромните частни средства, необходими за екологичния преход. В рамките на политиката в областта на конкуренцията Комисията се стреми да гарантира еднакви условия на конкуренция на единния пазар, като същевременно улеснява държавите членки при предоставянето на необходимите за ускоряване на екологичния преход помощи. С цел да се ускори и опрости предоставянето на помощи, Комисията ще се допита до държавите членки във връзка с изменена временна рамка за държавна помощ при кризи и за преход и ще преразгледа Общия регламент за групово освобождаване в светлината на Зеления пакт, като да бъдат увеличени праговете за уведомяване за подкрепа за екологосъобразни инвестиции. Това ще допринесе, наред с другото, за по-нататъшното рационализиране и опростяване на одобряването на свързани с ВПОИ проекти.

Освен това Комисията ще улесни използването на съществуващите фондове на ЕС за финансиране на иновации, производство и внедряване на чисти технологии. Въз основа на текуща оценка на нуждите от инвестиции Комисията проучва възможности за по-голямо съвместно финансиране на равнището на ЕС в подкрепа на инвестиции в производството на технологии с нулеви нетни емисии. Комисията ще сътрудничи в краткосрочен план с държавите членки, като акцентът ще бъде поставен върху REPowerEU, InvestEU и Фонда за иновации, за да се намери преходно решение за бързо и целенасочено подпомагане. В средносрочен план Комисията възнамерява да даде структурен отговор на нуждите от инвестиции, като преди лятото на 2023 г. ще предложи Европейски фонд за суверенитет в контекста на прегледа на многогодишната финансова рамка.

За да се улесни достъпът на държавите членки до средствата по REPowerEU, Комисията прие нови насоки относно плановете за възстановяване и устойчивост, в които се обясняват процесът на изменение на съществуващите планове и условията за изготвяне на главите за REPowerEU.

Повишаване на уменията

Тъй като е възможно между 35% и 40% от всички работни места да бъдат засегнати от екологичния преход, развитието на уменията, необходими за добре платени и качествени работни места, ще бъде приоритет за Европейската година на уменията, а третият стълб на плана ще бъде съсредоточен върху това.

За да се развият уменията за ориентиран към хората екологичен преход, Комисията ще предложи да се създадат академии за промишленост с нулеви нетни емисии, за да се въведат програми за повишаване на квалификацията и преквалификация в стратегически сектори. Тя също така ще обмисли как да се комбинира подход „Уменията на първо място“, с който на уменията се дава висш приоритет и се признават действителните умения, със съществуващи подходи, основани на квалификациите, и как да се улесни достъпът на граждани на трети държави до пазарите на труда в ЕС в приоритетни сектори, както и мерки за насърчаване и съгласуване на публичното и частното финансиране за развитието на уменията.

Отворена търговия за устойчиви вериги на доставки

Четвъртият стълб ще бъде свързан с глобалното сътрудничество и насърчаването на търговията за целите на екологичния преход съгласно принципите на лоялна конкуренция и отворена търговия, като се разширяват ангажиментите с партньорите на ЕС и се надгражда постигнатото от Световната търговска организация. За тази цел Комисията ще продължи да разширява мрежата на ЕС от споразумения за свободна търговия и други форми на сътрудничество с партньори в подкрепа на екологичния преход. Освен това тя ще проучи създаването на клуб за суровини от изключителна важност, който да обедини „потребителите“ на суровини и богатите на ресурси държави, за да се гарантира сигурността на доставките в световен мащаб чрез конкурентоспособна и диверсифицирана промишлена база, както и създаването на партньорства за чисти технологии/промишленост с нулеви нетни емисии. 

Комисията също така ще защити единния пазар от нелоялна търговия в областта на чистите технологии и ще използва своите инструменти, за да гарантира, че чуждестранните субсидии не нарушават конкуренцията на единния пазар, включително в сектора на чистите технологии.

Контекст

Една от целите на Европейския зелен пакт, представен от Комисията на 11 декември 2019 г., е Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. С Европейския закон за климата ангажиментът на ЕС за неутралност по отношение на климата и междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г. се превръщат в обвързващо законодателство.

В прехода към икономика с нулеви нетни емисии конкурентоспособността на Европа ще зависи до голяма степен от способността ѝ да разработва и произвежда чисти технологии, които правят този преход възможен.

Планът за промишлеността в контекста на Европейския зелен пакт беше обявен от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ на Световния икономически форум в Давос през януари 2023 г. като инициативата на ЕС да засили конкурентното си предимство чрез инвестиции в чисти технологии и да продължи да играе водеща роля по пътя към неутралност по отношение на климата. Той е в отговор на отправения от Европейския съвет призив към Комисията до края на януари 2023 г. да представи предложения за мобилизиране на всички съответни национални и европейски инструменти и подобряване на рамковите условия за инвестиции, за да се гарантират устойчивостта и конкурентоспособността на ЕС.

За повече информация

План за промишлеността в контекста на Зеления пакт за епохата на нулеви нетни емисии
Държавна помощ: Предложение за временна рамка за действие при кризи и преход
Въпроси и отговори
Информационен документ
Европейски зелен пакт
Европейска промишлена стратегия
Насоки относно главите за REPowerEU в контекста на плановете за възстановяване и устойчивост 

Източник: Инфобизнес

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *