Актуални новини

Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД

е основан през 2002 г. като орган за оценяване на съответствието с цел да подпомогне предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки. Заедно с това чрез услугите, които предлага дружеството, фирмите повишават своята конкурентоспособност на международния пазар и получават сигурност и гаранции за качествата на продуктите си.

Направления в дейността на ЦИЕС:

 • Оценяване на съответствието на продукти (СЕ маркировка) съгласно:
  • Регламент (ЕС) 305/2011– строителни продукти
  • Директива  2006/42/EO– машини
  • Директива 2000/14/EO– излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито
  • Директива 2014/30/ЕC– електромагнитна съвместимост
  • Директива 2014/35/ЕС– нисковолтови съоръжения
  • Регламент (ЕС) 2016/425 – лични предпазни средства
 • Изпитвания на технически продукти:
  • Лаборатория за изпитване на строителни продукти, акредитирана от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 и нотифицирана пред ЕК за
   –  физико-механични и химични изпитвания
   – изпитвания и класификация по реакция на огън
  • Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства, акредитирана от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 за изпитване на безопасност, шум, вибрации, електромагнитна съвместимост и др.
  • Лаборатория за изпитване на защитни маски –филтриращи FFP, медицински и текстилни.
 • Сертификация на системи за управление. ЦИЕС е акредитиран от ИА БСА да извършва сертификация на системи за управление по следните стандарти:
  • ISO 9001 – системи за управление на качеството
  • ISO 14001 – системи за управление на околната среда
  • ISO 45001 – системи за безопасни и здравословни условия на труд
 • Обследвания за енергийна ефективност:
  • Обследване и сертификация на сгради;
  • Обследване на промишлени системи;
 • Инспекции на работно оборудване
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност, лицензиран от ДАМТН.Първоначален и годишен технически надзор на газови съоръжения и инсталации, водогрейни котли, повдигателни съоръжения и др.
 • Орган за контрол от вид А, акредитиран от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020. Област на контрол: електробезопасност на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V и на електрозащитни средства; физични и химични фактори на работна среда, площадки за игра на открито и закрито.
 • Център за компетентност-
 • Професионално обучение по 20 професии и над 30 специалности (лицензия от НАПОО), обучения за квалификационни групи по електробезопасност, по безопасност и здраве при работа, задължителни инструктажи за безопасна работа със СПО, правоспособности.
 • Специализирани семинари и обучения по европейско техническо законодателство, CE маркировка; ISO обучение за вътрешни одитори и др.

За повече информация:

6000 Стара Загора

ул. „Индустриална“ №2

тел.: +359 42 620 368

ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com

file:///C:/Users/User/Downloads/CTEC_2023_BG%20(1).pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *