Актуални новини

Комисията за защита на конкуренцията прие приоритети за образуването на производства през 2023 г. по Закона за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията прие годишни приоритети при образуване на производства по антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики.
В контекста на динамичната социално-икономическа и политическа обстановка, правоприлагането в областта на конкуренцията е важен инструмент в процеса по възстановяването на икономиката след пандемията и укрепването на вътрешния пазар, като най-висша ценност на европейската интеграция. Бизнесът и потребителите повече от всякога се нуждаят от конкурентни цени, разнообразие и иновации, а конкурентното право трябва да се адаптира, за да отговори адекватно на променящата се действителност. Предвид това в областта на антитръста, през 2023 г. Комисията ще продължи да се фокусира върху разследването и санкционирането на картелни споразумения и тръжни манипулации, които са с изключително висока степен на увреждане на пазарните отношения, структурата на пазара и конкурентния процес между предприятията. Тръжните манипулации причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства.
Конкретните сектори, които Комисия за защита на конкуренцията ще продължава да наблюдава с особено внимание през настоящата година и ще образува приоритетно производства за разследване на наличието на забранени споразумения или злоупотреби с господстващо положение, включват: сектор фармация, енергетика, горива, производство и търговия с храни. КЗК счита тези сектори за приоритетни в дейността си по правоприлагане, тъй като те имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на гражданите като потребители.
През 2023 г. Комисията ще продължи приоритетно да съблюдава спазването на антитръстовите правила по отношение на динамичноразвиващата се цифрова икономика (цифровите пазари, включително електронната търговия) и споразуменията за устойчивост. Тези нови и нововъзникващи пазари са обект на внимание и действия на редица органи по конкуренция в ЕС и в света, поради тяхното голямо значение за развитие на конкурентоспособността на националните икономики, иновациите и насърчаване на устойчива инфраструктура.
КЗК поставя като свой приоритет през настоящата година мониторинга и правоприлагането в областта на антитръста на пазара за финансови услуги. КЗК се ангажира да охранява конкуренцията в този важен сектор, конкретно по повод бързоразвиващите се отношения на търсене и предлагане, появата на нови услуги и нови участници в платежната екосистема, както и засилването на позициите на някои от тях. Независимо от ползите, които съпътстват иновациите в пазарите на платежни услуги, Комисията ще наблюдава развитието на тези процеси и отношения и регулаторната рамка, като ще се намесва в съответствие с правораздавателните си компетенции.
Приоритет в дейността на Комисията ще бъде да следи за насърчаването на отворен и конкурентен пазар на труда, като се обърне по-специално внимание на споразуменията между конкуренти на пазара на труда, които могат да възникнат във всеки един сектор на дейност. Споразуменията между работодатели/или конкуренти на пазара на труда, които  потенциално ограничават конкуренцията са т.нар “no-poach agreements”, чиято цел е да не привличат и/или наемат служители един от друг. Тенденцията органите по конкуренция да разглеждат подобни антиконкурентни споразумения  набира скорост по целия свят, особено след Ковид пандемията и променените условия на труд в почти всеки един сектор на икономиката. Очаква се това да продължи и занапред, особено като се има предвид нарастващия брой  на такива споразумения като стандартна практика в областта на човешките ресурси в редица индустрии. Предвид това, от изключителна важност е и да се осигури пряка,  ефективна и справедлива конкуренция между работодателите, защото именно пазара на труда пряко или косвено влияе на множество свързани пазари, което от своя страна индиректно е определящо за благосъстоянието на икономиката, насърчаването на иновациите и растежа и е от ключово значение за всички процеси, свързани със справянето с последствията от икономическата криза вследствие на пандемията.
Правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция (Глава Седем от ЗЗК) и забранените търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (новата Глава Седем Б от ЗЗК) е още един от основните приоритети в дейността на Комисията през 2023 г. КЗК ще наблюдава поведението на предприятията при рекламата и промотирането на стоки и услуги с намалени цени и други условия, които привличат потребителите, особено чувствителни в тази връзка. Комисията ще следи за истинността на рекламните послания и законосъобразността на провежданите промоции, като извършва при необходимост предварителни проучвания, съответно образува производства по собствена инициатива за установяването на евентуални нарушения, засягащи отношенията на конкуренция между предприятията по недобросъвестен начин, а оттам – и интересите на потребителите. Предвид нарастващото значение на електронната търговия, КЗК активно ще следи поведението на предприятията при осъществяване на онлайн продажбите, с оглед съблюдаване на правилата на лоялната конкуренция. Един от основните приоритети на Комисията ще е наблюдението на поведението на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти, по отношения на цените на стоки от първа необходимост, вкл. на пазара на дребно, срокове за плащане и други условия в договорите и отношенията с доставчиците, както и промоциите на тези стоки, с оглед спазването на забраните за НТП и защита интересите на по-малките предприятия – доставчици. В тази връзка ще се разглеждат приоритетно искания, съдържащи твърдения за извършване на посочените нарушения.
С приемането на така набелязаните годишни приоритети в дейността на Комисията ще се осигури необходимата прозрачност върху кои икономически сектори и/или типове нарушения КЗК ще фокусира своята дейност през настоящата година. По този начин се създават гаранции за по-голяма правна сигурност и реализиране правото на защита за подателите на искания за образуване на производство по реда на ЗЗК, на които е отказано образуване на база критериите за приоритизиране.
Пълният текст на Приоритетите на КЗК през 2023 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://www.cpc.bg/annual-reports

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *