Актуални новини

Комисията инвестира 3 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии в изпълнение на плана REPowerEU и за ускоряване на зеления преход на Европа

Европейската комисия публикува третата покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на фонда за иновации на ЕС. С бюджет, удвоен до 3 милиарда евро благодарение на увеличените приходи от тръжната продажба на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), тази публикувана през 2022 г. покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти ще ускори внедряването на промишлени решения за декарбонизация на Европа. Със своя специален акцент върху приоритетите на плана REPowerEU поканата ще предостави допълнителна подкрепа за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива.
С поканата ще се финансират проекти, обхващащи следните теми:
Обща декарбонизация (бюджет: 1 милиард евро) — за иновативни проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия или улавянето, използването и съхранението на въглерод, както и продукти, заместващи въглеродно интензивните транспортни горива (по-специално нисковъглеродни транспортни горива, включително за морския и въздушния транспорт);
Иновативна електрификация в промишлеността и производството на водород (бюджет: 1 милиард евро) — за иновативни проекти в областта на методите за електрификация, които да заменят използването на изкопаеми горива в промишлеността, както и за производството на водород от възобновяеми източници или навлизането на водород в промишлеността;
Производство на чисти технологии (бюджет: 0,7 милиарда евро) — за иновативни проекти за производство на компоненти и цялостно оборудване за електролизьори и горивни елементи, енергия от възобновяеми източници, акумулиране на енергия и термопомпи;
Средно големи пилотни проекти (бюджет: 0,3 милиарда евро) — за високоиновативни проекти в решаващи или революционни технологии за дълбока декарбонизация във всички сектори, приемливи за фонда. Проектите следва да докажат иновацията в оперативна среда, но няма да се очаква те да са достигнали фаза на широкомащабна техническа демонстрация или търговско производство.
Проектите ще бъдат оценявани от независими оценители въз основа на тяхното равнище на иновация, техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, тяхната експлоатационна, финансова и техническа зрелост, потенциала им за увеличаване на мащаба и разходната им ефективност. Поканата е отворена за проекти, изпълнявани в държавите — членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 16 март 2023 г.
Проекти, които не са достигнали необходимата степен на зрелост за получаване на безвъзмездни средства, могат да се възползват от помощ за разработване, предоставяна от Европейската инвестиционна банка.
Следващи стъпки
Проектите могат да кандидатстват чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който е публикувана информация за процедурата като цяло. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката през второто тримесечие на 2023 г. Предоставянето на безвъзмездни средства и подписването на договорите за проектите ще става през четвъртото тримесечие на 2023 г.
На 29 и 30 ноември 2022 г. ще бъде организиран уебинар за поуките, извлечени от предишната покана, и информационен ден, за да се даде възможност на бъдещите заявители да получат информация и да зададат въпроси във връзка с новата покана.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *