Актуални новини

Нови предложения на ЕК за борба с високите цени на енергията

Европейската комисия предлага нов регламент за извънредни ситуации с цел справяне с високите цени на газа в ЕС и гарантиране на сигурността на снабдяването през тази зима. Това ще бъде постигнато чрез съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на цените на газовата борса TTF, нови мерки за прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите членки, както и непрекъснати усилия за намаляване на потреблението. Регламентът съдържа следните елементи:
• Обединяване на търсенето в ЕС и съвместно закупуване на газ с цел договаряне на по-добри цени и предотвратяване на риска от конкуренция между държавите членки, които да наддават на световния пазар;
• Постигане на напредък в работата по създаване на нов референтен показател за ценообразуване за втечнения природен газ (LNG) до март 2023 г.; и в краткосрочен план — механизъм за корекция на цените, за да се установи динамично ограничение на цените за сделките на борсата за газ TTF, както и временен диапазон или коридор, за да се предотвратят екстремни скокове на цените на пазарите на деривати;
• Автоматични правила за солидарност между държавите членки в случай на недостиг  в снабдяването, като задължението за солидарност да обхване и държавите членки без пряка тръбопроводна връзка, включвайки и тези, които имат съоръжения за втечнен природен газ; и предложение за създаване на механизъм за разпределяне на газа към държавите, засегнати от извънредна ситуация със снабдяването на газ на регионално равнище или в Съюза;
Съвместно закупуване
Въпреки че ЕС постигна значителен напредък в запълването на над 92% от капацитета на газохранилищата си за тази зима, трябва да се подготвим за евентуални допълнителни прекъсвания и да положим солидна основа за следващата година. Поради това предлагаме ЕС да разполага с нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ. Комисията ще сключи договор с доставчик на услуги за организиране на обединяване на търсенето на равнище ЕС, като обедини нуждите от внос на газ и търси предложения на пазара, за да отговори на търсенето. Предлагаме задължително участие на предприятия от държавите членки в обединяването на търсенето в ЕС, за да се постигнат поне 15% от съответните им цели за запълване на хранилищата. На дружествата ще бъде разрешено да сформират европейски консорциуми за закупуване на газ в съответствие с правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Съвместното закупуване ще помогне на по-малките държави членки и по-специално на предприятията, които са в по-неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до нужните обеми газ при по-добри условия.
Регламентът включва и разпоредби за повишаване на прозрачността на планираните и сключените покупки на газ, за да се прецени дали са изпълнени целите за сигурност на снабдяването и енергийна солидарност. Комисията следва да бъде информирана преди сключването на договор за покупка на газ или меморандум за разбирателство над 5 TWh (малко над 500 милиона кубични метра) и ще може да издава препоръки в случай на потенциално отрицателно въздействие върху функционирането на съвместното закупуване, вътрешния пазар, сигурността на снабдяването или енергийната солидарност.
Справяне с високите цени на газа
Въпреки че цените на едро са намалели след пика от лятото на 2022 г., те остават неустойчиво високи за все по-голям брой европейци. Въз основа на предишната ни работа с държавите членки за смекчаване на въздействието на високите цени на електроенергията и за преразпределяне на прекомерните печалби в енергийния сектор към гражданите и промишлеността, днес предлагаме по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа. Много договори за газ в Европа се индексират спрямо основната европейска борса за газ — TTF, която вече не отразява точно цената на сделките за втечнен природен газ в ЕС. Поради това Комисията разработва нова допълнителна ценова референтна стойност заедно с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), за да се справи с това системно предизвикателство. Новият референтен показател ще осигури стабилно и предвидимо ценообразуване за сделките с ВПГ. Съгласно предложения регламент Комисията ще възложи на ACER да създаде обективен ежедневен инструмент за оценка на цените и впоследствие референтен показател, който би могъл да се използва от операторите на енергийния пазар за индексиране на цената в техните договори за газ. Докато този референтен показател е в процес на разработване, Комисията предлага да се въведе механизъм за ограничаване на цените чрез основната европейска борса за газ (TTF), който да бъде задействан при необходимост. Механизмът за корекция на цените ще установи временно динамично ограничение на цените за сделките в рамките на TTF. В рамките на TTF няма да бъде разрешено да се сключват сделки на цена, по-висока от динамичния лимит. Това ще помогне да се избегнат изключителната нестабилност и прекомерно високите цени. Освен това Комисията предлага въвеждането на нов временен ограничител на скоковете на цените в рамките на деня, който да бъде установен от борсите за деривати в ЕС. Този механизъм ще защити енергийните оператори от големи промени в цените в рамките на деня.
За да се облекчат проблемите с ликвидността, пред които понастоящем са изправени много енергийни дружества при изпълнението на своите изисквания за допълнително обезпечение, когато използват пазари на деривати, днес Комисията прие нови правила за участниците на пазара, като разшири списъка на допустимите обезпечения на временна основа, така че да включва непарични обезпечения, включително държавни гаранции. Второ, Комисията прие нови правила за увеличаване на клиринговия праг от 3 милиарда евро на 4 милиарда евро. Под този праг нефинансовите дружества няма да подлежат на изискванията за допълнително обезпечение за своите извънборсови деривати. И двете мерки ще осигурят така необходимото облекчение за дружествата, като същевременно ще се запази финансовата стабилност.
На последно място, ACER и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) засилват сътрудничеството помежду си, като създават нова съвместна работна група, за да укрепят капацитета си за наблюдение и откриване на евентуални манипулации и злоупотреби на спотовите пазари и пазарите на деривати в Европа като предпазна мярка за защита на стабилността на пазара.

Въпроси и отговори

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *