Актуални новини

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България.
Концепцията е съставена по приетия преди две години План за въвеждане на европейската валута. Единствената разлика между двата документа е, че в закона няма да е вписана датата 1 януари 2024 г., тъй като съществуват основателни съмнения, че тя може да не бъде спазена.
Как ще се превърнат цените от левове в евро, когато въведем общо европейската валута? Как ще се разплащаме в евро? Как физически ще заменим левчетата и до кога? Как ще получаваме заплати и пенсии, как се преизчисляват финансовите инструменти като акции, облигации? Как ще се предпазим от спекула с цените и ще има ли санкции за спекулантите? – Отговорите на всички тези въпроси ще бъдат дадени със закон за въвеждане на еврото.
Изрично е записано, че курсът ще бъде фиксираният – 1,95583 лева за 1 евро. Законът ще предвиди, че няма да се допуска преизчисляване на суми само с части от него, а ще трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка. Цените, които ще се изписват една година в левове и в евро ще се закръгляват до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая, ще предвиди законът.
Според концепцията, таксите и данъците към държавата следва да се закръгляват надолу, а плащанията на държавата към българските физически и юридически лица следва да се закръгляват нагоре. Според правилата, които той ще въведе в периода на двойно обращение на лев и евро , задълженията на търговците да връщат рестото на клиентите единствено в евро. Предвидено е едно единствено изключение: търговците няма да бъдат задължени да приемат от купувача повече от 50 броя монети в лева. От банкоматите ще се изтегля единствено евро след датата на въвеждане на еврото.
Той ще постанови още, че въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на съществуващите договори- включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева ще продължат действието си. И ще въведе забрана стопанските субекти, вкл. кредитни институции, платежни институции, институции за електронни пари и други доставчици на финансови услуги да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на еврото без основателна причина.
Графикът предвижда един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че отговаряме на всички условия и потвърди обменния курс, трябва да влезе в сила задължително обозначаване на цените едновременно в левове и евро. Това правило ще се прилага една година. Банките ще обменят една година левове срещу евро. Първите 6 месеца операцията ще бъде без такса. БНБ ще обменя левовете без ограничение в срока и без такса.
С очакваните промени в закона може да бъдат въведени глоби и от 10 000 лева за опити за спекула с цените и закръглянето им нагоре заради еврото. Контролът ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите и Министерството на икономиката. Досегашната практика на държави, въвели еврото, показва, че опитите за вдигане на цени чрез закръгляне издържат едва няколко седмици.
Според изследвания и анализи, към края на първия месец се очаква поскъпването, причинено от замяната на лева с евро, да спадне под 1%, а към края на първата година да е под 0,5%.

Добави коментар

 

Източник Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *