Актуални новини

Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027.: Комисията одобрява първите стратегически планове по ОСП

Европейската комисия одобри първия пакет от стратегически планове по ОСП за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Приемането на пакета представлява важна стъпка към въвеждането на новата ОСП на 1 януари 2023 г. Целта, заложена в новата ОСП, е да се подпомогне преходът към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще се разпределя по-справедливо между малките и средните семейни стопанства, както и сред младите земеделски стопани. Наред с това земеделските стопани ще получават подпомагане, предназначено за иновации — от точно земеделие до агроекологични производствени методи. С финансирането на конкретни действия в тези и други области новата ОСП може да осигури жизненоважна подкрепа за продоволствената сигурност и за земеделските общности в Европейския съюз.

В новата ОСП е предвиден по-ефикасен и по-ефективен начин на работа. Държавите от ЕС ще изпълняват национални стратегически планове по ОСП, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При изготвянето на своя стратегически план по ОСП всяка държава членка избира измежду широк набор от интервенции на равнището на ЕС, които адаптира и насочва към специфичните нужди и местните условия. Комисията провери дали всеки план е съобразен с десетте ключови цели на ОСП, които се отнасят до общите екологични, социални и икономически предизвикателства. Съответно плановете ще бъдат съобразени с европейското законодателство и следва да допринасят за постигането на определените в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие цели на ЕС в областта на климата и околната среда, включително по отношение на хуманното отношение към животните.

През периода 2023—2027 г. ОСП ще получи финансиране в размер на 270 милиарда евро. Седемте плана, които бяха одобрени, обхващат бюджет от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за цели в областта на околната среда и климата и за екосхеми. Тази сума може да се използва например за насърчаване на практики, благоприятни за почвите, и за подобряване на управлението на водите и качеството на пасищата. По линия на ОСП може също така да се насърчават залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването на горите и тяхното адаптиране. Земеделските стопани, участващи в екосхеми, могат да получават различни финансови поощрения — например за забрана на пестицидите или за ограничаване на тяхната употреба, както и за борба с почвената ерозия. Между 86 % и 97 % от използваната национална земеделска площ ще се обработва при добри селскостопански и екологични условия. Ще бъде предоставено значително финансиране и за развиването на биологично производство, като повечето държави ще се стремят да удвоят или дори да утроят своите земеделски площи. За районите с природни ограничения, като например в планините или по крайбрежията, ще продължи да се отпуска специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

В контекста на руската агресия срещу Украйна и продължаващото значително покачване на цените на стоките Комисията прикани държавите членки да използват всички възможности, предвидени в техните стратегически планове по ОСП, за да укрепят устойчивостта на националните селскостопански сектори с цел подобряване на продоволствената сигурност. Това включва намаляване на зависимостта от синтетични торове и увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници — без това да води до рискове за производството на храни — както и насърчаване на по-устойчиви методи на производство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *