Съобщения

Българска агенция за експортно застраховане

Logo BAEZ

 

Българска агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ ЕАД) е специализирано застрахователно дружество за кредитно застраховане, създадена през 1998г., 100 % собственост на българската държава, в лицето на Министерството на икономиката на Република България. Капитала на дружеството е  20 млн. лева със застрахователен капацитет за сметка на държавата над 1 млрд. лева.
БАЕЗ ЕАД е единствената държавна застрахователна компания, създадена с мисията да подкрепя българските износители в стремежа им за навлизане на нови пазари, както и компаниите търгуващи на вътрешния пазар. Застраховката срещу финансови рискове на БАЕЗ ЕАД защитава българските компании, работещи при условията на отложено плащане от неплатежоспособност, фалит или забава на плащането от страна на техните клиенти.

БАЕЗ  ЕАД покрива и риска от настъпване на извънредни обстоятелства в държавата на чуждестранния купувач. Такива могат да са политически събития като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия.
Срещу заплащане на застрахователна премия БАЕЗ ЕАД поема риска от неплащане от страна на търговските контрагенти на застрахованата компания, като осигурява  съответното застрахователно покритие. Застраховането на търговски вземания не е типичния застрахователен продукт. Причината е, че един такъв застрахователен договор предлага не само решение на проблема с междуфирмената задлъжнялост, но и възможности за гарантиране на вземанията и за осигуряване на финансиране на компаниите, сключили застраховката. Компаниите не винаги са в състояние сами да следят финансовото състояние на длъжниците си, да преценяват риска и да го поемат. Поради тази причина при застрахователните договори застрахователят се явява равностоен партньор на застрахования при управлението на риска и събирането на вземания. Това е процес на сътрудничество, резултатът от който е не само гарантиране на вземанията, а и съдействие за запазване на добрите търговски взаимоотношения между партньорите и в крайна сметка получаване на дължимите плащания. Застраховането на търговски вземания предлага по-добро бизнес планиране чрез ограничаване на поеманите рискове, както и възможности за разширяване на бизнеса на нови пазари, чрез предлагане на отложени плащания.
Механизмът на застраховането на търговски вземания е следният:
Основните участници са застраховател, застрахован и носител на риска – клиент на застрахования или, както застрахователите го наричат – длъжник. Връзката между застрахователя и клиента е сключен застрахователен договор. Застраховката на вземания е гъвкав продукт, който освен задължителните реквизити, съдържа и редица специфични такива, така че да е синхронизиран с търсенето на конкретния клиент и с нуждите на бизнеса.
БАЕЗ ЕАД се развива заедно с бизнеса, за да може във всеки момент да предложи това, което се търси на пазара като застрахователни продукти.
 Предимствата за бизнеса от застраховката на търговските вземания са:
1. Предотвратяване на загуби. На този първоначален етап застрахователните компании предоставят на клиентите си информация за длъжника и упражняват постоянен контрол и управление на поетия риск. Застрахованият получава информация при негативни сигнали за влошаване на финансовото състояние на своите длъжници или контрагенти.
2. Редуциране на загубата. При този втори етап в случай на възникнало неплащане, застрахователят активно съдейства на клиента си за получаване на вземанията, които са предложени за застраховане.
3. Ако не се стигне до получаване на плащане от страна на длъжника, се изплаща застрахователно обезщетение. Преди да се стигне до изплащане на  обезщетение, се предприемат мерки за събиране на просроченото вземане и ограничаване  размера на щетата. 
Ползите от застраховането на търговските вземания са следните:
 1. Растеж на бизнеса при ограничен или контролиран риск;
 2. Предотвратяване и контрол на риска на ниска цена;
 3. Покриване на неплатените вземания;
 4. Защита на собствения капитал
 5. По-лесен и евтин достъп до финансови продукти.
Друг плюс е фактът, че у нас застраховките на търговски вземания се приемат от търговските банки като вид бързоликвидно обезпечение и служат за получаване на финансиране.
Застраховките на междуфирмени вземания стават все по-популярни през последните месеци, когато все повече компании се сблъскват с несъбрани плащания към тях. Не е задължително икономиката да е в криза, за да се сбъдне търговски риск. И във времена на икономически подем се случва някой длъжник да не може да покрие задълженията си или да изпадне в неплатежоспособност. Това са рискове, които застраховката на  търговски вземания покрива. 
През последните години в България все по-често се говори за междуфирмена задлъжнялост. Работещите у нас компании вече не само трудно събират вземанията си, но в един момент самите те също се оказват длъжници на своите кредитори. Алтернатива на проблема с междуфирмената задлъжнялост и просрочените плащания е застраховката на търговски
вземания, която се предлага от БАЕЗ ЕАД.
Автор на материала – БАЕЗ ЕАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *