Актуални новини

Използване на химикали в бизнеса – регламенти за безопасност

himrikali30042015

В условията на интензивна глобализация европейските предприятия са изправени пред нарастващата конкуренция от страна на нови, бързоразвиващи се икономики. Подобно развитие създава предпоставки за нови предизвикателства, свързани с все по- широкото използване на химически продукти. В рамките на Единния пазар на ЕС, индустрията носи отговорност за управлението на риска, свързан с химичните продукти и предоставяне на информация за тяхната безопасност.

Регламент (ЕО) №1907/ 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите, познат още като REACH,обхваща вещества в самостоятелен или в смесен вид , предназначени за промишлеността, за професионална употреба или за използване от потребителите. Повече информация относно изискванията на REACH можете да намерите тук
Класифицирането, етикирането и опаковането на продукти, съдържащи химически вещества, е ключово за безпроблемното функциониране на Общия пазар, като в същото време осигурява високо ниво на безопасност за работниците и потребителите. Регламент (ЕО) №1272/ 2008регулира изискванията за пускане на химически продукти, които се класифицират в съответствие с идентифицираните опасности и етикети, съгласно системата CLP.
Информация относно изискванията за: класификация тук, етикиране тук, опаковане тук.
Регламент (ЕС) 528/ 2012 (познат като BPR) относно употребата на биоциди цели да подобри функционирането на единния пазар, като същевременно гарантира защитата на потребителите и околната среда. Регламентът изисква предварителна регистрация на всички биоциди, които се предлагат на пазара. Активните вещества, съдържащи се в тези биоциди трябва да бъдат предварително одобрени, с изключение на тези, които са в процес на преразглеждане. Повече информация за BPR тук.
Правилата на ЕС за безопасност на химикалите имат преки ползи не само за потребителите, но също така и за бизнеса. Европейските предприятия, спазвайки правилата на REACH, CLP и BPR си гарантират:

 

  • Законно присъствие на европейския пазар

  • Безопасна доставка и яснота при използване и управление на химикалите

  • Безопасна и сигурна работна среда

  • Повишаване на конкурентоспособността при навлизане на нови пазари

  • Оптимизирани разходи чрез предотвратяване на злополуки, намаляване на въздействието върху здравето и околната среда

  • Подобрена репутация към клиентите, потребителите, инвеститорите и общността, които са все по- чувствителни към отговорната грижа при използване на химикали

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *