Съобщения

Научен потенциал на Университет „Проф. Асен Златаров Бургас”

Отрасли 

 • Компютърни технологии
 • Полимерна промишленост
 • Силикатна и керамична промишленост
 • Енергетика
 • Пречистване на води и обработване на утайки
 • Оползотворяване на отпадъци
 • Вакуумни и      слойни технологии
 • Горива (петролни и био-петролни продукти)
 • Биосензори за медицината
 • Фармация и екотоксикология 

Компютърни технологии

Иновативни продукти

 • Мобилна изследователска платформа с безжично      управление
 • Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено      зрение
 • Иновации и креативност в      управленската и оперативна дейност на персонала от ИТ
 • Експертни системи с времеви параметри и тяхното      моделиране с обобщени мрежи”
 • Ускорено обучение на невронни мрежи за разпознаване      на образи
 • Обобщено мрежови модел и интуициониски размите множества в интелигентни системи
 • Модели на стареене и технологични решения за подобряване на качеството на живота
 • Модели      за симулиране на поведението на горски пожари
 • Използване      на невронни мрежи за разпознаване на пожари
 • Система      за обучение по статистика      и статистически      изчисления с Microsoft Excel,      http://teststat.hit.bg/ 

Величината на инвестицията за реализация на съответната платформа или модел се договаря с НИС на Университета, www.btu.bg 

Лаборатория за нови материали 

Нови продукти и производствени дейности 

 • технология за получаване и охарактеризиране на наноматериали      (синтетични зеолити, модули за горивни клетки, фруоросъдържащи полимери и др.
 • технология за получаване и охарактеризиране на нови керамични материали (алумооксидна пенокерамика и силициево-карбидна пенокерамика);технология за получаване и охарактеризиране на синтетични зеолити;
 • технология за получаване и охарактеризиране на технически стъкла и стъкловидни материали;
 • получаване и охарактеризиране на материали за художествено декориране на силикатни изделия – глазури, емайли, керамични бои, люстри, препарати съдържащи благородни метали и др.;
 • усъвършенствана технология за рециклиране на отпадъчни полимери и тяхното охарактеризиране;
 • технология за получаване и охарактеризиране на съвременни      композитни материали с влакнести и дисперсни пълнители;
 • технология за получаване на ензимни полимерни      мембрани и изследване свойствата на      метални комплекси на радиационно-присадени съполимери;
 • технология за получаване и охарактеризиране на      елементи за горивни клетки на основа полимерни електролитни (РЕMFC) и твърдооксидни (SOFC) мембрани;
 • Двукомпонентна      изолационна заливна маса за подова настилка
 • Флуор      полимерни оптични влана (с US патент)
 • Флуор      полимерни електролитни мембрани за горивни клетки (с US      патент)
 • Съполимери      за бионеакумулиращи повърхностно-активни вещества (с US  патент)

Величината на инвестицията за реализация на съответната технология се договаря с НИС на Университета, www.btu.bg 

Лаборатория за пречистване на води 

Иновативни техологии 

 • Получаване на елетроенергия от отпадъчна органична материя в Микробиологична Горивна Клетка (МГК);
 • Електрохимично пречистване на води от тежки метали, нитрати, органика чрез МГК;
 • Използване на органични остатъци от МГК за био-горива
 • Пречистване на води в мембранни биореактори (компактни и високо-ефективни системи)
 • Получаване на тор (струвит) от излишна биомаса на пречиствателни станции

 Мембранни технологии 

 • Синтез и изследване на нови температурно-чувствителни полимерни системи за приложение в мембранните технологии”
 • Модифициране на ПАН мембрани с температурно-чувствителен полимер и изследване на поведението на мембраните спрямо компоненти с определена молекулна маса.
 • Създаване на специфични мембранни структури чрез модификация и присаждане на специални полимери”
 • Модификация, изследване и използване на ултрафилтрационни и йонообменни мембрани в технологичните процеси,
 • Изследване на възможността за прилагане на ултрафилтрацията в схемите за водоподготовка,
 • Модификация, изследване и използване на ултрафилтрационни и газови мембрани в технологичните процеси и медицината”,
 • Разработване на екологосъобразни методи за получаване на продукти със здравословен ефект от серумни биоактивни компоненти на краве, овче, козе и биволско мляко” 

Величината на инвестицията за реализация на съответната технология се договаря с НИС на Университета, www.btu.bg 

Лаборатория „Вакуумни и слойни технологии” 

Научна и научно приложна продукция 

Участие в международни и вътрешни проекти за създаване и приложение на слове с различно предназначение за ВЕИ (абсорбиращи и отразителни, фотоволтаични елементи вкл. тандемни, вакуумни слънчеви колектори), антикорозионни и херметизиращи покрития, антифрикционни и др. такива. 

Производствена дейност

Дребносерийно производство (вкл. по заявка на клиента) на елементи:

 Прецизни чип резистори и резистивни матрици

 Специализирани хибридни интегрални схеми /ХИС/

 Сенсори с различно предназначение /влага, алкохол и др./

 Чип кондензатори

 Чип индукции

 Соларни клетки

Разработка и производство на лазерни системи:

Според нуждите на потребителя можем да проектираме, конструираме, изработим и изпробваме лазерни системи за маркиране на продукция /бар-код/, рязане, заваряване, 3D синтероване/ на детайли от различни прахообразни материали. В предложението влиза и обучение на обслужващ персонал.

Величината на инвестицията за реализация на съответната технология се договаря с НИС на Университета, www.btu.bg 

Лаборатория за петролни и био-петролни продукти 

Научни-производствени направления 

 • Понижаване съдържанието на сяра и бензин в бензинови      фракции.
 • Технология за намаляване      на съдържанието на серните съединения в моторни горива.
 • Извършване на      физико-химични анализи на масла, пробонабиране и физико-химични анализи на      води.
 • Получаване и изследване      на сорбенти за третиране на разливи от нефтопродукти.
 • Преработване на тежки      нефтени остатъци, отпадни минерални масла и продукти от производството на      биогорива.
 • Подобряване на      вискозитетно –температурните свойства на гориво-смазочните материали
 • Получаване      на висококачествено работно-консервационно моторно масло.
 • Подобряване на качеството      на нискосернисти екологични дизелови горива.  

Величината на инвестицията за реализация на съответната технология се договаря с НИС на Университета, www.btu.bg 

Катедра Биотехнология (Biotechnology, Medical biotechnology)

Наноструктурирани биосензори за анализ и контрол на храни и опазване на околната среда

Разработена е технология за получаване на електрохимични ензимни нанобиосензори. Те могат да се използват за анализ и контрол на храни в хранителната промишленост, на биологични течности в клиничната медицина и на води и почва с цел опазване на околната среда. Чрез разработените ензимни електрохимични наносензори се извършва анализ на пестициди, на тежки метали, глюкоза, карбамид в храни, биологични течности и води. Електродите могат да се свържат с преносим потенциометър и може да се извършва анализ на храни на място – по пазари, по магазини, по производители, контролни лаборатории, както и на води. Благодарение на включените наночастици в конструкцията на електродите новите биосензори са високочуствителни и селективни, с ниска цена. Те напълно могат да заместят скъпите апарати за анализ на тези компоненти, изискващи квалифицирани специалисти. Има оригиналност в конструкцията на тези електрохимични биосензори, но не е подаден патент. Цената за внедряване на линия за поизводство на тези биосензори е 100 000 лв.

Имунофлуоресцентен нанобиосензор на базата на магнитни наночастици за мониторинг на храни и приложение му за клиничната медицина. Разработените имунобиосензори могат да се използват за анализ и контрол на храни в хранителната промишленост, на биологични течности в клиничната медицина и на води и почва с цел опазване на околната среда. Чрез разработените флуоресцентни биосензори се извършват анализ на афлатоксини, прогестерон и други токсични съединения в храни, биологични течности и води. Биосензорите трябва да се свържат с флуоресцентен преносим апарат с минимални размери и може да се извършва анализ на храни на място – по млекосъбирателни пунктове, по производители, контролни лаборатории. Благодарение на използваните магнитни наночастици, високоспецифичните антитела и прецизната флуоресцентна детекция новите биосензори са високочуствителни и селективни, с ниска цена. Те напълно могат да заместят скъпите апарати за анализ на тези компоненти, изискващи квалифицирани специалисти. Има оригиналност в конструкцията на тези имунобиосензори и е подаден патент. Цената на линията за производство на тези имунобиосензори е 150 000 лв.

Получаване на модифицирани магнитни наночастици. Иновативен продукт, намиращ приложение за имобилизация на ензими и антитела, за сепарация на биологични компоненти, за транспорт на лекарствени средства в организма чрез целенасочено направление. Цената на линията за производство на тези магнитни наночастици е 50 000 лв.

Експресни диагностични тест ленти за за медицинско приложение и за анализ на храни. Диагностичните тест ленти се използват за бърз скрининг на биологични течности за определяне на глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген и други в клиничните лаборатории и на храни. Те имат масово приложение. Технологията на някои от тестове е оригинална, но няма подаден патент. Цената на линията за производство на тези експресни тестове е 100 000 лв.

Разработване на диагностични тестове за бърза директна оценка на здравето на човека на базата на биомаркери. Биомаркерите се получават от фирмата „Биопрофит” България. Чрез тези тестове се определя концентрацията на антитела предизвикани от възпалителни процеси и точно индикиране на заболелия орган в тялото. Тези тестове могат да се използват в клиничните лаборатории. Това е оригинална иновативна идея и има подаден патент за нея. Цената на линията за производство на тези тестове е 200 000 лв.

Current research

 1. 1.Nanostructured biosensors for save of food and ecology.
 2. 2.Immuno fluorescence biosensors for monitoring of food and clinical medical application on the base of paramagnetic particles.
 3. 3.Preparation of modified magnetic nanoparticles.
 4. 4.Rapid diagnostic tests for medical application and for food analysis.
 5. 5.Preparation of diagnostic tests for direct rapid evaluations human health on the base of partial biomarkers (“Reaviz-Burgas, Department Biotechnology and company “Bioprofit” Bulgaria).
 6. 6.Development BIO – IT – Software and method of identification of a biological object, evaluation of state of the human mind consciousness (“Reaviz-Burgas, Department Biotechnology and company “Bioprofit” Bulgaria).

Patents:

1. Godjevargova Tz. Method for preparation of polymer membranes, №50306, 1993.

     Trademark „Buluritest”

2. Raikov Z., G. Petrov, К. Vassilev, Spin labeled Rifamycin, № 822 (2006)

 

Deployments :

 1. 1.Document for registration of medical rapid tests, 0022/01.03.2012г.
 2. 2.License for diagnostic rapid tests for glucose, bilirubin, ketones, hemoglobin, urobilinogen in urinr and glucose in blood.,.29.07.2002.
 3. 3.License for diagnostic combined rapid tests, 11.02.2003.
 4. 4.Laboratory „Buluritest” is producing from 1991 diagnostic rapid tests for clinical medical application. 

Лаборатория по Математична химия 

Molecular modeling related to eco-toxicology and biotransformation

World famost lab dealing with prediction of eco-toxycological and bio-transformation effects of chemical substance.  

Below are listed tcommersially available products (by clicciking, on the name, CTRL+, the corresponding site appears)  

CATALOGIC

Software suite for assessment of environmental fate and ecotoxicity endpoints 

TIMES

Predicting toxicity of chemicals resulting from their metabolic activation 

TIMES

Predicting toxicity of chemicals resulting from their metabolic activation 

METAPATH

Consolidation and management of metabolism data 

DOMAIN MANAGER

Assessment of applicability domain of QSAR models 

DATABASE MANAGER and CENTRALIZED DATABASE

Development and management of chemical databases

Centralized 3D database for all existing chemicals in regulatory agencies 

CHEMPICK

Selection of chemicals for strategic testing 

Цената на тези продукти се договаря на

https://www.google.bg/#q=LMC+burgas;

http://oasis-lmc.org/about/contacts.aspx 

 

Лаборатория по физикохимия

Патентирани технология/метод: Полезен модел 1463 U1, Публикувано в бюлетин на Патентното ведомство – № 7 на 29.07.2011 год.,  

 • за      пиролиз на оризови люспи, отпадащи при лющенето на арпата в      оризопреработващите фирми. Предлаганата технология и инсталация      позволяват: 
 • Пиролиза      на оризови люспи в инсталация с непрекъснато действие с реактор тип      „кипящ” слой, без използването на външен топлинен източник (автотермично),      при което лющенето на арпата се превръща от консуматор на енергия в      производител на такава. 
 • Отделящата      се топлина се използва за подгряване на вода в економайзери или за получаването      на технологична водна пара в парогенератори. 
 • Получената      „бяла” или „черна” пепел представлява аморфен силициев диоксид с високо      развита повърхност или аморфен силициев диоксид, в който са инкорпорирани      до 40% активен въглен. Те могат да се използват като пълнител на каучукови      и пластмасови композитни материали, адсорбенти или носители на хетерогенни      катализатори. 
 • за      очистване на водни басейни от разливи на нефт и нефтопродукти, както и      очистването на сантинни води, чрез използването на „черна” пепел, получена      от пиролизата на отпадъчните оризови люспи.  
 • за      очистване на отпадни промишлени води от бои, пигменти и йони на тежки      метали чрез адсорбция с „бяла” пепел от оризови люспи, получена от      пиролиза на отпадъчните оризови люспи.  
 • за      напълване на полиетилен, полипропилен и каучуци с пепел от оризови люспи,      получена от пиролиза на оризовите люспи.  

Предлаганата технология и инсталация могат да се използват от всички оризопреработващи фирми в страната и чужбина, а твърдите продукти – от каучук и пластмаси-преработващите фирми. Тъй като инсталацията работи с един сериозен екологичен отпадък от около 12 хил тона годишно за страната и без използването на външен топлинен източник, предимството е очевидно. За построяването на такава инсталация с производителност от 300 кг/час сурови оризови люспи е необходима инвестиция от около 70 000 лева. 

За кореспонденция:

www.btu.bg 

Научно Изследователски Сектор

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1, гр. Бургас

e-mail: vmanova@btu.bg

Тел.: 056/716992 begin_of_the_skype_highlighting; 0887619861 end_of_the_skype_highlighting, факс:056/88 02 49

Ръководител НИС : проф. д-р Валентин Ненов,

vnenov@btu.bg  , 0888745051      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *