Съб05212022

Last updateПет, 20 Май 2022 9am

Център за професионално обучение при БсТПП

Центъра предлага професионално обучение и квалификация по  17 професии и специалности, както и курсове по чужди езици и компютърна грамотност. Обучителния център притежава лицензия от НАПОО № 201112892 от 20.04.2011г. Обучението е на модулен принцип с разработени програми по  желание на клиентите и с оглед задоволяване на специфичните нужди от квалификация на всеки обучаем. Центъра разполага с лицензирани бази за провеждане на теоретични и практически занятия водени от  лектори от града и региона на високо професионално ниво. Към обучителния Център на Палатата се организират и провеждат краткотрайни обучителни семинари, лекции и конференции по различни теми, отговарящи на нуждите на съвременния бизнес и нарастващите изисквания на Европейския съюз. За всяко проведено професионално обучение или преминат обучителен курс се издават съответните документи, отговарящи на Държавните образователни изисквания на МOHM.
 В БсТПП работи и клон на НЦПО в системата на БТПП който предлага обучение по повече от 60 професии, вътрешно фирмено обучение, корпоративни обучения и дистанционни обучения.

Адрес за контакти:
Бургаска търговско-промишлена палата
НЦПО – клон Бургас
тел.: 056/810 072
GSM: 0887 191 203

Арбитражен съд

СЪЗДАВАНЕ

Арбитражният съд при БТПП е институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове.
Той е приемник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП още в края на 19 век (1886 г.), функционирал до Втората световна война.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
След неговото официално преучредяване през 1953 г. АС при БТПП /първоначално наричан “Външнотърговска арбитражна комисия”/ за кратко време се утвърждава като една от най-влиятелните правораздавателни институции в Република България, чиято правна практика се ползва с авторитет сред представителите на стопанската дейност и правната професия.
Московската конвенция от 1972 г. значително разширява задължителната компетентност на АС при БТПП, при което в тази компетентност се включват всички спорове с международен елемент между стопански организации със седалище в страните – членки на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Като компетентен се определя арбитражният съд в държавата, където е седалището на ответника. Наред с това АС при БТПП действа като доброволен международен арбитражен съд по отношение на спорове между български стопански организации и дружества от страни извън системата на СИВ.

РАЗВИТИЕ
По инициатива на БТПП и АС при нея и най-вече благодарение на лична заслуга на проф. д-р Сталев през 1988 г. е изработен и приет Законът за международния търговски арбитраж /ЗМТА/, който отблизо следва Закона – Модел на УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж. Обществено-икономическите промени в България, които започнаха през 1989 г., доведоха до поредица от законодателни изменения, чрез които разрешаването на спорове чрез арбитраж по принцип бе допуснато като алтернатива на правораздаването на държавните съдилища.

РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
Като резултат на адекватен и навременен отклик на новите условия АС при БТПП прие нов Устав и Правилник, приложими, както по международни, така и по вътрешни спорове. Неарбитрируеми остават само споровете относно вещни права върху недвижими имоти, за издръжка или за права, произтичащи от индивидуално трудово правоотношение, както и неимуществените и семейноправни спорове. При новите условия АС при БТПП затвърди позицията си на най-важната арбитражна институция в България, ползваща се с доверие благодарение на високо професионалната си дейност в областта на разрешаването на правни спорове. АС при БТПП решава между 250 и 300 спора годишно – както международни, така и вътрешни. 82% от вътрешните дела се разглеждат в 9-месечен срок, а 66% от международните дела се разглеждат в срок до 12 месеца. Същевременно Арбитражният съд е активно ангажиран в усъвършенстване на законодателството в областта на арбитража. С активното участие на ръководството на АС при БТПП са разработени и приети изменения и допълнения на Закона за международния търговски арбитраж, вследствие на което той стана напълно съвместим с международните стандарти, а арбитражните решения придобиха висока степен на стабилност – понастоящем те подлежат на едноинстанционен преглед от Върховния касационен съд на Република България, подобно на решенията по швейцарското право.
Разработен и приет е Правилник за ускорени производства, който се прилага от 01.01.2005 година. Този правилник създава възможност за по-експедитивно и евтино разглеждане на арбитражни дела и е особено подходящ за разрешаване на спорове с ниска цена.
Стремим се чрез съхраняване на традиции и постижения и използвайки световния опит, АС при БТПП да се превърне в удобно място за разрешаване на търговски спорове по бърз, евтин и модерен начин.

За повече информация можете да ни потърсите на адрес:
Бургас 8000
ул. “Булаир” 9
Боряна Желева – секретар на АС към БТПП
тел. 056 810 072; факс 056 810 130

ПРЕДИМСТВА НА АРБИТРАЖА ПРЕД СЪДЕБНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
1. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.
2. Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитрите.
3. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособяват към особеностите на спора.
4. Страните възлагат спора на арбитрите със специални познания, каквито не винаги притежават обикновените съдии.
5. Бързината е едно от големите предимства на арбитража. Производството е едноинстанционно. Делата приключват нормално в рамките на 6-9 месеца.
6. Арбитражните решения са окончателни, подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред.
7. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличение на иска. Разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.
8. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.
9. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища.
10. Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина.
11. Тъй като и двете страни доброволно са се подчинили на арбитража, по-голяма е вероятността те да запазят добрите си делови връзки.
12. Изпълненето на арбитражното решение в чужбина е обезпечено чрез Ню-Йоркската конвенция в много по-висока степен, отколкото изпълнението в чужбина на решенията на държавните съдилища.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БТПП
АС при БТПП разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария.
Не могат да бъдат предмет на арбитража спорове за вещни права или владение върху недвижим имот или права по трудово правоотношение.
АС разглежда посочените спорове ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато то се съдържа в разменена между страните кореспонденция.
Ако страните не уговорят друго, тяхното съгласие да възложат спора на АС при БТПП означава и приемане на Правилника на АС при БТПП.
Арбитражният съд се произнася за своята компетентност. Възражението, че АС не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба, освен ако има уважителна причина за закъснението. По възражението за некомпетентност АС се произнася с определение или с решение по делото.

КЛАУЗА ЗА АРБИТРАЖ, ПРЕПОРЪЧАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Последна актуализация: 08.05.2002

С оглед изискванията на чл. 9 от Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 55/1992 г.), чл. 1, ал. 2, чл.2 и пар. 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60/1988 г., доп. и изм. ДВ, бр. 93/1993 г.), Устава на АС при БТПП и Правилника на АС при БТПП, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:
"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения."

Пояснения:
Извън компетентността на Арбитражния съд са спорове за вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.
Препоръчаната арбитражна клауза е приложима както по вътрешни, така и по международни търговски и граждански договори. По външнотърговските договори уместно е страните в арбитражната клауза да уговорят и приложимото материално право.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo