Съб05212022

Last updateПет, 20 Май 2022 9am

Покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р България

Съдействие за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р България

БсТПП  консултира  фирмите за условията и изискваннията на  режима за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р България и при заявено желание от тяхна страна, им оказват съдействие за попълване на формулярите на покани-декларации и представянето им за заверка от нотариус и в службите за административен контрол на чужденците.

Регистрации в Търговски регистър на БТПП

Регистрация в единнен доброволен търговски регистър на БТПП

БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен.

Неговата основна, приоритетна функция е насочена към обслужване на обществото и бизнеса и издаване и заверка на последващи документи, подпомагащи предприемачите за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Актуализация на обстоятелствата, подлежащи на регистрация

За поддържане на регистъра в актуално състояние, по заявление на търговеца с приложени към него документи, Палатата ежедневно отразява настъпили промени и осъвременява вписаните данни. Бързата и навременна актуализация на данните е изключително важна за търговците, тъй като е свързана със защита на техните интереси и интересите на трети лица.

Регистрация на търговски представителства

Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободин достъп до нея.

Информация за необходимите документи можете да получите в офиса на БсТПП.

Сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър

Издаване на сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.

Сертификати за произход на стоки

Българската търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

 1. Сертификати за произход на стоки
 2. Сертификати за произход на стоки форма А
 3. АТА карнети

Информация за необходимите документи можете да получите в офиса на БсТПП.

Заверка на подписи

Заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи.

АТА Карнети

Издаване на АТА Карнети – международни унифицирани митнически документи

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.

Предимства за използване на карнет АТА:

 • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
 • веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му.
 • карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
 1. oекспонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
 2. oпрофесионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
 3. oпроизведения на изкуството;
 4. oспортни съоръжения и др.
 • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

Ваучери за храна

Съдействие на фирмите за получаване на ваучери за храна

Бургаска търговско промишлена палата съдейства на фирмите при предоставяне на ваучери за храна на техните служители по наредба №7 на МТСП и МФ от 2003 г.

Допълнителна информация може да се получи на тел.: (056) 81 63 45

GS1

GS1 България (ЕАН България)

 

тел. 056/810072

-          Популяризира използването на системата от стандарти GS1 за нуждите и по- ефективното функциониране на производството и търговията в България

-          Съдейства за регистрация и издаване на фирмени префикси GS1, номера GTIN-8 и GLN

-          Предоставя информация и консултации по системата от стандарти GS1 и маркиране с баркодове

-          Предоставя информация по електронен обмен на данни (EDI), базиран на стандарта EANCOM

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo