Съб02222020

Last updateЧет, 13 Фев 2020 12pm

Въвежда се електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с публична покана на бенефициенти, които не са възложители по ЗОП

120616 1С приемането на ПМС 160/ 1.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове се въвежда облекчен ред при обявяване и подаване на офертите. Постановлението се отнася до тези бенефициенти, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.


Процедурата с публична покана за избор на изпълнител започва с публикуването й от бенефициентите в Информационната система за управление и наблюдение https://eumis2020.government.bg/. Постановлението предвижда възможност бенефициентът в същия ден да публикува поканата и в национални или регионални медии, на своята интернет страница, или да я изпрати до избрани от него лица, но без да променя условията за участие.
Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата, но той трябва да бъде съобразен и със сложността и технологичното време, необходимо за подготовка на самата оферта.
Чрез постановлението се въвежда задължителната информация, която трябва да включва публичната покана, в това число и критерият за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.


Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo